Niek de Jong

Ontwerper openbare ruimte

Als ontwerper wil ik het recreëren, ontmoeten en samenspelen in de openbare ruimte stimuleren door mij hoofdzakelijk te richten op de ontwikkeling van vernieuwende speel- en sportconcepten voor jong en oud. De integrale aanpak voor de ontwikkeling van speelconcepten en toestellen, rekening houdend met meerdere doelgroepen en functionaliteiten, zorgt er in mijn optiek voor dat de meest optimale openbare ruimte ontstaat; een ontmoetingsplek met een grote variatie aan geprogrammeerde en ongeprogrammeerde ruimte waar de samenhang tussen functie en behoefte in balans is.

Ik geloof dat speelwaarde een geschikte basis vormt voor het positief prikkelen en stimuleren van alle generaties in zowel formele als informele setting. Een ontmoetingsplek waar door middel van spelen een ongedwongen sfeer ontstaat waar iedereen ongeacht leeftijd, achtergrond of beperking zich betrokken voelt, het opstapje naar een inclusieve, gezonde en vriendelijke samenleving!

CV

  • Eigen onderneming: Niek de Jong Design. Amsterdam (2O2O)
  • Bachelor Industrieel Product Ontwerpen (IPO), De Haagse Hogeschool, Den Haag
    Scriptie: Strategisch ontwerp & ontwikkeling van een speeltoestellen-lijn: Click&Play (2O16)
    Minor Living labs: future mobility (2O15)
    Minor: Packaging design & innovation, product realisation (2O13)
  • Bachelor Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Delft, Delft (NL)

NIEK X MAKERTING
Coaching Februari – Maart 2O2O “Marlou heeft mij uitstekend geholpen bij het definiëren van mijn visie en missie. Ik heb een gestructureerd coaching traject doorlopen waarbij de focus aanvankelijk lag op personal branding en koersbepaling, daarna hebben we een strategisch meerjarenplan uitgewerkt voor Niek de Jong Design – de houvast waar ik als maker en beelddenker echt aan toe was. Haar werkwijze is persoonlijk, kritisch en betrokken – de ideale sparringpartner en supporter voor het opzetten van je creatieve onderneming!” – Niek de Jong

[ENG]
As a designer I want to stimulate recreation, meeting and playing together in a public space by focusing on the development of innovative play and sports concepts for young and old. The integrated approach for the development of play concepts and play equipment – taking into account multiple target groups and functionalities ensures (in my view) the most optimal public space, a meeting place with a wide variety of programmed and unprogrammed space, where the cohesion between function and needs is balanced.

I believe that play value is a suitable basis for positively stimulating all generations in both formal and informal settings. A meeting place where playing creates a casual atmosphere where everyone, regardless of age, background or disability, feels involved, the stepping stone to an inclusive, healthy and friendly society!