fbpx
Fotografie: Charlotte Visser

Algemene voorwaarden

van Makerting

ARTIKEL 1 | Introductie

Ik wil je bedanken voor jouw interesse in Makerting (hierna ook: “ik, mij, mijn”), een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71849165. Dit zijn de algemene voorwaarden van Makerting, waarin ik de voorwaarden vastleg waaronder ik mijn diensten en producten lever. Lees ze dan ook aandachtig door.

ARTIKEL 2 | Leeswijzer

2.1.      In deze algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt. Hieronder wordt uitgelegd wat deze begrippen precies betekenen:

 1. Jij, je, jouw: de (rechts)persoon die met Makerting een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan, niet zijnde een consument;
 2. Overeenkomst: de overeenkomst die strekt tot het uitvoeren van de opdracht;
 3. Schriftelijk: communicatie via (aangetekende) post, e-mail, social media of app;
 4. Wij, we, ons: jij en Makerting.

ARTIKEL 3 | Aanbod, toepassing

3.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen jou en Makerting en op alle (andere) werkzaamheden die Makerting voor jou verricht.
3.2.     Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de opdracht en worden door mij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.3.     Al mijn aanbiedingen, offertes en / of aanmeldformulieren zijn 14 kalenderdagen geldig na datum van verzending, tenzij er iets anders staat aangegeven.
3.4.     Prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij iets anders is aangegeven.

ARTIKEL 4 | Onze overeenkomst

4.1.      Wij gaan pas een overeenkomst met elkaar aan op het moment dat:

  1. Jij een schriftelijk akkoord hebt gegeven op mijn aanbieding / offerte, of
  2. Jij je hebt aangemeld voor een Maker Profiel en ik de schriftelijke of elektronische aanmelding heb bevestigd, of Jij een bestelling hebt geplaatst in de webshop, of ik uit jouw gedrag mag afleiden dat je instemt met mijn aanbod

4.2.      Indien er een duidelijke fout (een “kennelijke vergissing of verschrijving”) in mijn aanbod staat, ben ik niet aan deze fout gebonden.
4.3.      Ik mag jou om een vooruitbetaling vragen. Wanneer ik om een vooruitbetaling heb gevraagd, begin ik pas met mijn werkzaamheden op het moment dat ik de vooruitbetaling heb ontvangen.
4.4.      Door mij genoemde deadlines (levertermijnen) zijn nooit “fataal”.

ARTIKEL 5 | De uitvoering

5.1.      Ik werk zelfstandig aan de opdracht en voer deze naar mijn eigen inzicht uit. Ik heb een inspanningsverplichting.
5.2.     Jouw inbreng is belangrijk. Je dient tijdig op een verzoek tot medewerking te reageren. Daarnaast dien je:

  1. content in de door mij aangegeven bestandsvorm / wijze aan te leveren;
  2. ervoor te zorgen dat de content die jij aanlevert (zoals een foto voor op jouw Makerting Profiel), geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.

Indien je niet meewerkt of op andere wijze de uitvoering van de opdracht belemmert, mag ik besluiten mijn werkzaamheden tijdelijk stop te zetten.
5.3.      Ik heb het recht om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen (ook zonder jouw toestemming) en ben niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van deze derden. Artikelen 7:404 en 7:407 lid  2 BW zijn niet van toepassing op de opdracht. Ook artikel 6:76 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 6 | Maker Profiel

6.1.      Aanmeldingen worden door mij behandeld op volgorde van binnenkomst. Ik mag – zonder opgaaf van redenen – ervoor kiezen een aanmelding te weigeren.
6.2.     Jij staat ervoor in dat jij het aanmeldformulier naar waarheid invult. Jouw Maker Profiel is persoonlijk en kan niet door jou worden overgedragen aan een ander.
6.3.     Jij staat ervoor in dat al het materiaal dat jij aan mij verstrekt (zoals foto’s, teksten, afbeeldingen, flyers, ontwerpen, illustraties, etcetera) geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van anderen. Jij bent dus zelf verantwoordelijk voor het regelen van eventuele licenties, overdrachten en / of quitclaims. Op het moment dat jij dit materiaal aan mij verstrekt, geef je mij daarmee uitdrukkelijk toestemming om dit materiaal te gebruiken voor jouw Maker Profiel en voor jouw (verdere) promotie. Zo kan ik een door jouw verstrekte foto op mijn website plaatsen of bijvoorbeeld via mijn social media kanalen (zoals Instagram) verspreiden. Jij vrijwaart mij voor eventuele claims van derden in dit verband.
6.4.     Een Maker Profiel wordt aangegaan voor 12 maanden. Na afloop van deze termijn wordt het Maker Profiel stilzwijgend verlengd, steeds voor een periode van 12 maanden, en worden de jaarlijkse abonnementskosten in rekening gebracht.
6.5.     Jouw Maker Profiel wordt voor de overeengekomen periode op de website (www.makerting.nl) geplaatst. Hoewel het kan voorkomen dat ik (onderdelen van) jouw profiel, relevante informatie en/of afbeeldingen met betrekking tot jouw werk op de website en de social media kanalen van Makerting plaats, promoot ik niet actief jouw profiel. Indien je behoefte hebt aan meer begeleiding, raad ik je aan om een adviesgesprek in te plannen met mij.
6.6.     Ik kan helaas niet garanderen dat de Makerting website altijd beschikbaar is, dan wel aan al jouw verwachtingen voldoet. Ik ben niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens.

ARTIKEL 7 | Marketing Advies

7.1.     Een geplande afspraak voor marketing advies kan niet worden geannuleerd. Het verzetten van een afspraak is enkel mogelijk wanneer ik vind dat hier een gegronde reden voor aanwezig is.
7.2.     Indien een adviesgesprek komt te vervallen (bijvoorbeeld omdat ik ziek ben) word je hier altijd van op de hoogte gesteld. Bij het vervallen van de afspraak, zullen reeds betaalde bedragen naar rato worden gerestitueerd.
7.3.     Indien je een strippenkaart (Punch Card) bij mij hebt aangeschaft, geldt het volgende:

 • Small is 2 maanden geldig vanaf de datum van aankoop;
 • Medium is 3 maanden geldig vanaf de datum van aankoop;
 • Large is 6 maanden geldig vanaf de datum van aankoop.

Er vindt geen restitutie plaats. Een Punch Card is daarnaast persoonsgebonden en kan dus niet worden overgedragen.

ARTIKEL 8 | Lezingen en Masterclasses

8.1.     Wanneer jij mij inhuurt om een lezing of masterclass te geven, dien je ervoor te zorgen dat alle benodigde faciliteiten aanwezig zijn.
8.2.     Indien ik verhinderd ben als gevolg van ziekte of een andere onvoorziene omstandigheid, zal gekeken worden naar een mogelijkheid om de lezing of masterclass te verplaatsen. Als dat niet mogelijk is, wordt de overeenkomst beëindigd. Eventuele door mij al gemaakte kosten, zullen in rekening worden gebracht.
8.3.     Heb jij mij geboekt om een lezing of masterclass te houden? Dan kan jij de overeenkomst, na totstandkoming, niet meer kosteloos annuleren.

ARTIKEL 9 | Producten

9.1.     Alle Makerting producten zijn niet bestemd voor consumenten. Er is geen herroepingsrecht.
9.2.    Als plaats van levering, gebruik ik het adres dat jij aan mij kenbaar hebt gemaakt. Nadat jouw bestelling door mij is verwerkt, zal de bestelling zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van maximaal 30 dagen worden geleverd. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij mij tot het moment van levering aan jou.

ARTIKEL 10 | Vergoeding, betalen 

10.1.   Mijn vergoeding bestaat uit:

 1. een vaste prijs of mijn uurtarief voor de door mij verrichte werkzaamheden;
 2. eventuele extra (on)kosten, zoals reiskosten, kosten voor producten, kosten voor ingeschakelde derden e.d. die op basis van nacalculatie in rekening zullen worden gebracht.

10.2.   Ik stuur aan jou een (elektronische) factuur. Je stemt in met (elektronische) facturatie. Je dient een factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te hebben betaald. Ook kan betaling plaatsvinden door het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door jou aan mij.
10.3.   Indien je niet op tijd (of niet volledig) betaalt, stuur ik je 1 keer een herinnering en krijg je nog een extra termijn van 14 dagen om aan jouw verplichtingen te voldoen. In geval van een mislukte incasso of stornering zal de incasso nog eenmaal worden aangeboden. Indien je ook binnen deze termijn niet betaalt, verkeer je direct in verzuim. Ik mag dan o.a. de wettelijke rente vorderen. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten voor jouw rekening. Ik hoef niet aan te tonen dat ik deze kosten ook daadwerkelijk heb gemaakt.
10.4.   Je dient de factuur te betalen zonder korting, verrekening of opschorting.
10.5.   Ik heb het recht om mijn tarieven op elk gewenst moment te herzien. Natuurlijk breng ik jou daarvan op de hoogte.

ARTIKEL 11 | Klagen, aansprakelijkheid

11.1.   Klachten dienen zo snel mogelijk aan mij kenbaar te worden gemaakt (uiterlijk 30 dagen na het einde van de opdracht). Indien je een klacht indient, betekent dit niet dat jij jouw betaling mag opschorten.
11.2.   Mijn aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is uitgesloten (tenzij anders bepaald in deze voorwaarden). Indirecte schade (zoals reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen) komt nooit voor mijn rekening. Schade ontstaan door (ingeschakelde) derden, komt tevens niet voor mijn rekening. Mijn volledige aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat, via mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd, vermeerderd met mijn eigen risico onder die verzekering. Indien mijn verzekeraar niet uitkeert, is mijn volledige aansprakelijkheid beperkt tot de laatst toegezonden factuur, met een maximum van EUR 1000,-. Deze beperkingen van mijn aansprakelijkheid vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde.
11.3.    Jij blijft altijd zelf verantwoordelijk voor jouw keuzes en toepassingen van het door mij gegeven advies. Jij vrijwaart mij (en de door mij ingeschakelde derden) voor alle aanspraken van derden die verband houden met de toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
11.4.   Iedere vordering verjaart binnen 12 maanden nadat de opdracht tot een einde is gekomen.

ARTIKEL 12 | Intellectueel eigendom

12.1.   Op mijn (creatieve) werken (zoals foto’s, teksten, afbeeldingen e.d.) die voortvloeien uit de opdracht, is de Auteurswet van toepassing en (eventuele) andere intellectuele eigendomsrechten. Het is mijn intellectuele eigendom.

ARTIKEL 13 | Overmacht

13.1.   Ik hoef mijn verplichtingen niet na te komen, indien ik daartoe gehinderd word als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie is bepaald  – onder andere verstaan: ziekte, stakingen, (internet)storingen, netwerkstoringen, epidemieën, overheidsmaatregelen en alle andere van buitenkomende oorzaken – voorzien of niet voorzien – waarop ik geen invloed kan uitoefenen en waardoor ik redelijkerwijs niet in staat ben om mijn verplichtingen na te komen.

ARTIKEL 14 | Recht, rechter

14.1.   Is er een conflict ontstaan? Dan doen we eerst onze uiterste best om samen tot een oplossing te komen. Indien dit echt niet lukt, kunnen we alsnog naar de rechter. De rechtbank Den Haag is exclusief bevoegd om van ons conflict kennis te nemen.
14.2.   Op onze overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 15 | Overige

15.1.     Ik mag mijn algemene voorwaarden op ieder gewenst moment wijzigen of aanvullen. Heb je bezwaar tegen een wijziging? Dan dien je dit binnen 14 dagen nadat ik je op de hoogte heb gesteld, te laten weten. Doe je dit niet? Dan ga ik ervan uit dat je akkoord bent.
15.2.    Alles dat ik lever, blijft mijn eigendom totdat jij al jouw verplichtingen volledig bent nagekomen. Je dient altijd zorgvuldig om te gaan met mijn eigendommen.
15.3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zullen de prestaties die al door jou of mij zijn ontvangen, niet ongedaan hoeven te worden gemaakt.

 

MAKERTING ZOEKT MAKERS, MELD JE AAN!
Het nieuwste marketing platform van Nederland is op zoek naar jonge en ondernemende makers, die hulp kunnen gebruiken bij het boosten van hun marketing & communicatie. Heb je interesse? KLIK HIER

Wil je op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief