fbpx

Ik ben afgestudeerd aan de Master Interieurarchitectuur (INSIDE) aan de KABK, Den Haag en aan de Bachelor Landschapsarchitectuur, Van Hall Larenstein, Velp. Deze combinatie stelt mij in staat om mij te richten op analyse en onderzoek, waarbij ik een kader creëer dat vrijheid biedt voor creativiteit en een open benadering van het ontwerp-vraagstuk mogelijk maakt. Als strategisch ontwerper ontwikkel ik sterke concepten voor landschappelijke vraagstukken en objecten. Mijn diverse artistieke netwerk met verschillende achtergronden leidt tot interessante samenwerkingen en resultaten, met als doel mensen en kennis samen te brengen in het publieke domein.

Ik ben zeer geïnteresseerd in openbare ruimtes, plaatsen waar we niet wonen en slechts kort verblijven. Het zijn plekken die we tijdelijk eigen maken. Helaas wordt aan deze plekken weinig aandacht besteed aan de ‘sociale renovatie’ en het sociale verhaal achter deze plekken. Als landschapskunstenaar probeer ik kennis van beide kanten samen te brengen in het publieke domein, waarbij de eindgebruiker altijd centraal staat in het verzamelen en delen van kennis over het onderwerp. Een goed voorbeeld hiervan zijn de collectieve badhuizen in wijken, voordat de badkamer een “domestic” onderdeel werd van het huishouden. Het collectieve badhuis in de wijk was een van de plekken waar men naartoe ging en waar spontane ontmoetingen tussen mensen uit verschillende lagen van de samenleving ontstonden, waardoor het sociale verhaal in de wijk werd doorverteld.

De kunstinstallatie Badkuip Verhalen is een bijzondere en unieke installatie die geen water bevat, maar juist gevuld wordt met verhalen. Buurtgenoten werden uitgenodigd om hun verhalen te delen en op te nemen in de badkuip. Wanneer de badkuip vol is met verhalen, wordt deze ‘geleegd’ en moeten de opgenomen verhalen eerst beluisterd worden voordat er nieuwe verhalen ingesproken kunnen worden. Deze installatie is bijzonder omdat het niet alleen een kunstwerk is, maar ook functioneert als een platform voor het delen van verhalen en het verbinden van mensen in de wijk. Het nodigt mensen uit om te luisteren naar elkaars verhalen en om hun eigen verhalen te delen. Door het delen en beluisteren van verhalen ontstaat er een gemeenschappelijke ervaring die mensen verbindt en een gevoel van saamhorigheid creëert. Bovendien wordt er door deze installatie nieuw leven geblazen in oude herinneringen. Meer informatie.

 
[ENG]
I graduated from the Master Interior Architecture (INSIDE) at the KABK, The Hague and from the Bachelor Landscape Architecture, Van Hall Larenstein, Velp. This combination allows me to focus on analysis and research, creating a framework that offers freedom for creativity and allows an open approach to the design issue. As a strategic designer I develop strong concepts for landscape issues and objects. My diverse artistic network with different backgrounds leads to interesting collaborations and results, with the aim of bringing people and knowledge together in the public domain.

I am very interested in public spaces, places where we do not live and only stay for a short time. These are places that we temporarily make our own. Unfortunately in these places little attention is paid to the ‘social renovation’ and the social story behind these places. As a landscape artist, I try to bring together knowledge from both sides in the public domain, always putting the end user at the center of collecting and sharing knowledge about the subject. A good example of this are the collective bathhouses in neighbourhoods, before the bathroom became a “domestic” part of the household. The collective bathhouse in the district was one of the places people went to where spontaneous encounters between people from different layers of society arose, spreading the social story in the district.

The ‘Bathtub’ art installation is a special and unique installation that does not contain water, but is filled with stories. Neighbors were invited to share their stories and record them in the bathtub. When the bathtub is full of stories, it is ‘emptied’ and the recorded stories must first be listened to before new stories can be recorded. This installation is special because it is not only a work of art, but also functions as a platform for sharing stories and connecting people in the neighbourhood. It invites people to listen to each other’s stories and to share their own stories. Sharing and listening to stories creates a common experience that connects people and creates a sense of togetherness. Moreover, this installation breathes new life into old memories.

CV
  • Werkt als zelfstandig als strategisch landschapskunstenaar en is parttime landschapsontwerper bij de Gemeente Rotterdam.
  • 2020-2021 Artist Residency,‘Who builds the City?’ in Taiwan,Supervisor Ministry of Culture, Presenter| Taiwan Contemporary Culture Lab (C-LAB) 
  • 2020-2021 Artist Residency Zhengbin Creative School – Rainy Village, Taiwan
  • Afgestudeerd juli 2018 Master, Royal Academy of Art – Interior Architecture [INSIDE], Den Haag.
  • Afgestudeerd juli 2016 Bachelor, Van Hall Larenstein University of Applied Science Tuin- en Landschapsinrichting [major tuin-architectuur], Velp.


JANNEKE
X MAKERTING
Persbericht Dutch Design Week 2018 voor presentatie ‘On the Move’ bij BNO YA Presents.

” Dankzij Marlou heb ik de juiste focus kunnen behouden om mezelf verder te ontwikkelen als een zelfstandige ontwerper na mijn afstuderen. Door middel van de juiste scherpe vragen te stellen en goed te luisteren was Marlou in staat om samen met mij een goede visie & missie te formuleren.” – Janneke Derksen, Oktober 2018.