Foto: Britt Roelse, Dutch Design Week 2019

OPEN calls en awards 2O21

Prijzen en publiciteit voor Makers

Makers, zet je werk in de spotlight! Heb je een tof idee of (afstudeer) project en ben je op zoek naar financiering of zichtbaarheid dan is het de moeite waard om mee te doen aan een open oproep of prijsvraag. Het hele jaar door zijn er organisaties die zogeheten ‘calls’ open zetten voor allerlei disciplines; van fotografie en design tot theater. Makerting zet de initiatieven voor creatieve ondernemers en kunstenaars op een rij.

HEMA – Design contest 2O21

HEMA viert dit jaar haar 95e verjaardag. Hoera! De ontwerp opdracht is dan ook om een oplossing te bedenken die de toekomst van samen vieren, beter makkelijker en leuker maakt. Bedenk jij de slimste, meest optimistische en duurzame oplossing? HEMA roept designers, studenten en aankomend designtalent op om mee te doen aan de HEMA design contest. –  tot 31 juli 2O21

Fiep Westendorp Stimuleringsprijs

De Fiep Westendorp-prijs is bedoeld om 3 startende illustratoren (max. 29 jaar) een duwtje in de goede richting te geven, door een bedrag van €20.000 per maker beschikbaar te stellen. Met dat bedrag kunnen zij een bijzonder project uitwerken, dat zonder financiële hulp niet uitvoerbaar zou zijn. Aanmelden tot 23 augustus 2O21

WOTH – Fresh! Design

Ben je pas afgestudeerd, een kunstfanaat, een maker of heb je gewoon een creatieve geest? Een selectie van getalenteerde afgestudeerden, jonge ontwerpers en noemenswaardige projecten worden getoond. Omdat WOTH erin geloofd dat nieuwe talenten de toekomst zijn en ze graag wil helpen in deze lastige tijd met het tonen van hun werk. Upload je werk voor publicatie op de ‘Fresh! Designer‘ pagina van WOTH – dat kan op elk moment.

 

Fotografie Museum FOAM – Talent call

De 15e editie van de Foam Talent Call stimuleert de carrières van jonge fotografen, onder andere door hun werk te presenteren in Foam Magazine en door deelname aan een reizende groepstentoonstelling. Deze zal te zien zijn tijdens beurzen en op locaties waar professionals en verzamelaars binnen de fotografie samenkomen. Als je geselecteerd wordt als FOAM Talent krijg je internationale zichtbaarheid in de fotografie wereld en krijgt je carrière gelijk een vliegende start. FOAM talent call – gesloten

Textielmuseum X BANK 15 – Design Contest 2O21 

Droom je ervan om duurzame kleding te ontwerpen die ook écht gedragen wordt? En heb je altijd al een keer willen exposeren in een tentoonstelling? Doe dan mee aan de Design Contest van het TextielMuseum x BANK 15. Ontwerp een duurzaam kledingstuk van post-consumer textiel. De twee winnende ontwerpen worden live ontwikkeld in de nieuwe tentoonstelling ‘Long Live Fashion!’, die op 25 september 2021 opent in het museum. Stuur je ontwerp in vóór 30 mei 2O21 – gesloten

Nest X 1646 – Call for graduates 

Nest en 1646 werken samen aan een grootschalige tentoonstelling in de openbare ruimte van Den Haag met werk van afstuderende kunststudenten. Ze nodigen BA/MA-afstudeerders van 2O21, die autonoom werk maken, uit van alle kunstacademies in Nederland: stuur foto’s van je afstudeerwerk, of werk dat daarmee verband houdt, om geselecteerd te worden voor een uitgebreide tentoonstelling. Alle inzendingen worden ook online tentoongesteld. Inzenden kan tot 1 juni 2O21 – gesloten

Dezeen Awards – wedstrijd

Ben je op zoek naar wereldwijde publiciteit? Doe mee aan het jaarlijkse programma van het prestigieuze online platform Dezeen.com dat de beste architectuur, interieur en design studios èn individuele ontwerpers wereldwijd beloont met het meest opvallende werk op de belangrijkste gebieden van 3D-ontwerp. De focus ligt op projecten waarbij de sociale impact of duurzaamheid centraal staan of geïntegreerd zijn in het ontwerp. De beoordelingscriteria zijn zorgvuldig gekozen om ervoor te zorgen dat winnende projecten niet alleen mooi en innovatief zijn, maar ook gebruikers en het milieu ten goede te komen. Dezeen Awards tot 2 juni 2O21 – gesloten

Overzicht van alle kunst- en cultuurprijzen

Op het platform Dutch Heights staat een uitgebreide agenda van alle kunst- en cultuurprijzen in Nederland.

Wil je hulp bij je aanvraag of inzending?

Overweeg je een aanvraag te doen voor een subsidie, fonds of wedstrijd. Makerting heeft ervaring met het helpen van Makers bij het formuleren van hun aanvragen. Neem contact op als je een vraag hebt of wilt dat ik meedenk, – kijk of -lees.

Ben je op zoek naar een financiering van je project? Als  creatieve ondernemer kun je ook subsidies of kennisvouchers aanvragen voor je persoonlijke ontwikkeling. Bekijk het actuele overzicht financiering

[ENG]

Do you have a great (graduation) project and are you looking for finance or visibility, then it is worth participating in an open call or competition. Throughout the year there are several organisations that arrange ‘open calls’. From photography to architecture and design. Makerting has listed a number of options for you – as a young and enterprising Maker.

HEMA – Design contest 2O21

HEMA is celebrating its 95th anniversary this year. Hooray! The design assignment is therefore to come up with a solution that makes the future of celebrating together easier and more fun. Do you think of the smartest, most optimistic and sustainable solution? HEMA calls on designers, students and up-and-coming design talent to participate in the HEMA design contest. – until July 31, 2O21

Fiep Westendorp Stimulation Prize

The Fiep Westendorp Prize is intended to give 3 starting illustrators (max. 29 years) a push in the right direction by making an amount of € 20,000 per maker available. With that amount they can develop a special project that would not be feasible without financial help. You can register until August 23 , 2O21

WOTH – Fresh! Design

Are you a recent graduate, an art fanatic, a creator or just a creative spirit? Upload your work in the ‘Fresh! Design’ gallery of WOTH to display your project. All you need to do is submit your work and information on their website. A selection of talented graduates, young designers and projects will be shown. Because WOTH believes new talents are the future. If you want te be featured in the NEWS-stream at woth.co submit your work – ongoing

Textile Museum X Bank15 – Design Contest 2O21

Do you dream of designing sustainable clothing that is actually worn? And have you always wanted to exhibit in an exhibition? Then take part in the Design Contest of the TextielMuseum x BANK 15. Design a sustainable garment made from post-consumer textile. The two winning designs will be developed live in the new exhibition “Long Live Fashion!”, Which opens at the museum on September 25, 2021. Submit your design before May 30, 2O21 – closed

Nest X 1646 – Call for graduates

Nest and 1646 are collaborating on a large-scale exhibition in the public space of The Hague with work by graduating art students. They invite BA / MA graduates of 2O21, who make autonomous work, from all art academies in the Netherlands: send photos of your graduation work, or work related to it, to be selected for an extensive exhibition. All entries will also be showcased online. You can send in until 1 June 2O21 – closed

Dutch Photography Museum FOAM

The 15th edition of the Foam Talent Call stimulates the careers of young photographers, among other things by presenting their work in Foam Magazine and by participating in a traveling group exhibition. This will be on display at fairs and at locations where professionals and collectors in photography come together. If you are selected as a FOAM Talent, you will gain international exposure in the photography world and your career will get off to a flying start. FOAM talent calluntil June 2, 2O21

Dezeen Awards

Are you looking for global publicity? Then join the annual program of the prestigious online platform Dezeen.com that rewards the best architecture, interior and design studios and individual designers worldwide with the most outstanding work in the most important areas of 3D design. The focus is on projects where the social impact or sustainability are central or are integrated in the design. The prize has no fewer than 42 categories to register for and you pay for participation per category. The evaluation criteria have been carefully chosen to ensure that winning projects are not only beautiful and innovative, but also benefit users and the environment. Dezeen Awardsuntil June 2, 2O21 – closed

Overview of all Art and Culture Awards

The Dutch Heights platform contains an extensive agenda of all art and culture prizes in the Netherlands.

Need help with your application?
Do you consider to apply for a grant or competition? Makerting is experienced in helping Makers to formulate their requests.
Feel free to contact me if you have a question or if you want me to think along – see or read.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *