fbpx
Beeld: Sandy van Helden

UITGELICHT: Sandy van Helden

Een interview met Maker Sandy van Helden

Illustrator Sandy van Helden loopt al een aantal jaren mee, ze heeft recent de stap genomen om vanaf een afstand naar haar onderneming te kijken.

Waar ben je op dit moment mee bezig?
“Ik werk aan een reeks verschillende projecten. Een set illustraties voor een nieuw duurzaam hotel, iconen voor een culinaire app en aan opdrukken voor de collectie van een kledingmerk. Dit is precies wat ik zo leuk vind aan mijn werk; de verscheidenheid aan projecten en klanten en tegelijk trouw kunnen blijven aan mijn eigen visie en stijl.”

Wat heeft de samenwerking met Makerting je gebracht?
“De samenwerking heeft me geholpen om een stap terug te nemen en naar mijn onderneming te kijken. Ik werk vrij intuïtief en vind het daardoor lastig om onder woorden te brengen waarom ik doe wat ik doe. Marlou helpt me om hier de juiste woorden voor te vinden en zo meer richting te geven aan mijn carrière. Ook heeft de samenwerking me ook weer doen dromen over waar wil ik zijn in 5 of 10 jaar. Die stip op de horizon is iets dat ik in de dagelijkse beslommeringen een beetje uit het oog was verloren.”

Hoe zie je de toekomst?
“Precies deze vraag vind ik nu nog lastig te beantwoorden, maar ik hoop dit beter te kunnen formuleren nadat ik mijn traject bij Makerting heb afgerond. Over het algemeen hoop ik de frequentie van mijn inkomende opdrachten nog stabieler te krijgen zodat ik een duurzame onderneming kan opbouwen vanuit mijn passie voor illustratie. Een minder droog antwoord zou zijn dat ik hoop met een groot merk samen te werken waarbij ik mijn illustraties zowel online als in de fysieke wereld kan inzetten en op die manier een hele wereld kan creëren.”

Heb je tips voor Mede-Makers?
“Maak naast je jaarlijkse doelen, die misschien iets pragmatischer zijn, ook een plan voor over 5 of 10 jaar waarbij je je droomklanten en opdrachten in kaart brengt. Dit kan helpen bij het besluiten welke opdrachten je wilt aannemen, welke skills je wilt ontwikkelen, wat voor vrij werk je wilt maken en waar je een netwerk moet opbouwen.”

Ben je op zoek naar hulp (of inspiratie) van andere Makers en wat zoek je dan?
“Ik vind het altijd tof om met makers van andere disciplines in contact te komen voor een eventuele samenwerking. Ik hou ervan om samen te werken met grafisch ontwerpers en animatoren, maar ook met makers waar ik minder overlap mee heb zoals mode ontwerpers, interieur ontwerpers en beeldhouwers.”

Wil je meer weten over Sandy?
Bekijk haar account op Instagram of bezoek haar website.

[ENG]
Illustrator Sandy van Helden has been involved for a number of years, she recently took the step to look at her business from a distance.

What are you currently working on?
‘I am currently working on a range of different projects. From a set of illustrations for a new sustainable hotel to icons for a culinary app and prints for a clothing brand’s collection. This is exactly what I love about my job; the variety of projects and clients while being able to remain true to my own vision and style.’

What has the collaboration with Makerting brought you (so far)?
‘Collaborating with Makerting has helped me to take a step back and look at my business. I work quite intuitively and therefore find it difficult to put into words why I do what I do. Marlou helps me to find the right words for this and thus give more direction to my career. My collaboration with Marlou has also made me dream again about where I want to be in 5 or 10 years. That dot on the horizon is something that I had somewhat lost sight of in my daily worries.’

How do you see the future?
‘I still find it difficult to answer exactly this question, but I hope to be able to formulate it better after I have completed my journey at Makerting. Overall, I hope to make the frequency of my incoming assignments even more stable so that I can build a sustainable business based on my passion for illustration. A less dry answer would be that I hope to work with a major brand where I can use my illustrations both online and in the physical world and thus create an entire world.’

Do you have any tips for fellow makers?
‘In addition to your annual goals, which may be slightly more pragmatic, also make a plan for 5 or 10 years in which you identify your dream clients and assignments. This can help you decide which assignments you want to take on, which skills you want to develop, what kind of freelance work you want to do and where you should build a network.’

Are you looking for help (or inspiration) from other Makers and what are you looking for?
‘I always find it great to come into contact with makers from other disciplines for a possible collaboration. I love working with graphic designers and animators, but also with makers with whom I have less overlap, such as fashion designers, interior designers and sculptors.’

Would you like to know more about Sandy?
Check out her Instagram or visit her website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *