fbpx
Beeld: Trots! Fotografie

UITGELICHT: Andrea Meijer

Een interview met Maker Andrea Meijer

Andrea Meijer, grafisch ontwerper bij Ambachtelijk Beeldmerk, is druk met het op de markt brengen van een kaartenset voor kinderen met een beperking. Ze droomt er zelfs van om een productlijn voor deze doelgroep, waar ze ook als begeleider mee werkt, te ontwikkelen. Ze zoekt hiervoor een productontwerper voor een samenwerking en een leuk netwerk in haar regio.

Waar ben je op dit moment mee bezig?
“Het afgelopen jaar heb ik gewerkt aan het ontwerpen en ontwikkelen van een kaartenset voor kinderen met een handicap of beperking. Op dit moment ben ik bezig met de marketing rondom dit product. Ik ben een startende ondernemer en heb nog geen ervaring hoe ik een product op de markt breng, dus ik leer heel veel. Daarnaast werk ik een paar dagen in de week als begeleider in de gehandicaptenzorg. Omdat ik meer wil betekenen voor deze doelgroep, als ontwerper, ga ik vanaf oktober minder uren werken in de zorg.”

Sam Kaartenset, Andrea Meijer

Wat heeft de samenwerking met Makerting je gebracht?
“De samenwerking met Makerting heeft mij een duidelijke richting en identiteit als ontwerper opgeleverd. Na het traject dat ik met Makerting volgde vielen alle ‘puzzelstukjes’ als het ware in elkaar. Omdat ik volop bezig was met de ontwikkeling van de ‘Sam kaartenset’ heeft Makerting mij ook geholpen met het uitzetten van een stappenplan rondom de marketing van dit product.”

Hoe zie je de toekomst?
“Mijn droom is om samen met een productontwerper een duurzame speelgoedlijn te ontwikkelen voor kinderen en volwassenen met een handicap of beperking met een ontwikkelingsleeftijd vanaf 3 maanden. Hier is een grote vraag naar en het lijkt mij geweldig om hierin als ontwerper van betekenis te kunnen zijn.”

Heb je tips voor Mede-Makers?
“Kom je ergens niet uit? Mij heeft het erg geholpen om mede-ontwerpers of andere vakmensen om advies te vragen. En doe veel onderzoek rond het soort product dat je aan het ontwikkelen bent. “

Ben je op zoek naar hulp (of inspiratie) van andere Makers?
“Omdat ik een startende ondernemer ben kan ik nog veel leren. Ik zou graag deel willen nemen aan een netwerkgroep in de omgeving van Lelystad, Harderwijk, Kampen, Zwolle. Tips zijn welkom!
Daarnaast zou ik graag in contact willen komen met een productontwerper wie het leuk lijkt om na te denken over een duurzame speelgoedlijn voor kinderen en volwassenen met een handicap of beperking met een ontwikkelingsleeftijd vanaf 3 maanden. “

Over Maker Andrea Meijer
Wil je meer weten over Andrea Meijer of Ambachtelijk Beeldmerk?
Bekijk haar Maker Profiel of volg haar op Instagram.

[ENG]
Andrea Meijer, graphic designer at Ambachtelijk Beeldmerk, is busy marketing a card set for children with disabilities. She even dreams of developing a product line for this target group, with which she also works as a supervisor. She is looking for a product designer for collaboration and a nice network in her region.

What are you currently working on?
‘Over the past year I have been working on designing and developing a card set for children with a disability or disability. I am currently working on the marketing around this product. I am a starting entrepreneur and have no experience yet on how to create a product. market, so I am learning a lot. I also work a few days a week as a supervisor in care for the disabled. Because I want to do more for this target group, as a designer, I will be working fewer hours in healthcare from October.’

What has the collaboration with Makerting brought you?
‘The collaboration with Makerting has given me a clear direction and identity as a designer. After the process I followed with Makerting, all the ‘puzzle pieces’ fell into place, as it were. Because I was busy developing the ‘Sam card set’, Makerting also helped me draw up a step-by-step plan for the marketing of this product.’

How do you see the future?
‘My dream is to work with a product designer to develop a sustainable toy line for children and adults with disabilities or disabilities with a developmental age from 3 months. There is a great demand for this and I think it would be great to be able to play a significant role in this as a designer.’

Do you have any tips for fellow makers?
‘Can’t figure something out? It has helped me a lot to ask fellow designers or other professionals for advice. And do a lot of research around the type of product you are developing.’

Are you looking for help (or inspiration) from other Makers?
‘Because I am a starting entrepreneur, I can still learn a lot. I would like to participate in a networking group in the area of Lelystad, Harderwijk, Kampen, Zwolle. Tips are welcome! In addition, I would like to get in touch with a product designer who it seems fun to think about a sustainable toy line for children and adults with disabilities or disabilities with a developmental age from 3 months.’

About Maker Andrea Meijer
Would you like to know more about Andrea Meijer or Ambachtelijk Beeldmerk?
View her Maker Profile or follow her on Instagram.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *