fbpx

UITGELICHT: Annechien Nolen

Een interview met Maker Annechien Nolen

Annechien Nolen bouwt haar kunstenaarschap stap-voor-stap verder uit. In dit interview deelt ze haar ervaringen en struggles. Van het vinden van een nieuwe balans tussen werk en gezin tot de zoektocht naar een nieuw atelier in Scheveningen.

Waar ben je op dit moment mee bezig?
“De zomer brengt altijd frisse ideeen, nieuwe inspiratie en positieve energie. Altijd even inkomen om alles weer – samen met de kinderen – in een nieuw ritme te gieten. Proberen in een flow te komen, maar vooral heel veel zin om aan de slag te gaan. Net voor de zomer heb ik weer een nieuw schilderij gemaakt, iets abstracter en losser dan een aantal eerdere werken. Die lijn wil ik doorzetten. Vrijere vormen geïnspireerd door de natuur, gecombineerd met culturele patronen en veel kleur. Alle vormen en kleuren van de zomer passen daar perfect bij.

Daarnaast begeleid ik, als architect, een aantal verbouwingsprojecten van particulieren. Hierin heb ik vooral een adviserende rol en coach ik mijn clienten door een stressvolle periode. Waarbij ik mijn achtergrond als architect, mijn gevoel voor vorm en maatgeving en mijn praktische kant goed in kan zetten. De combinatie tussen kunst en bouwen blijft een uitdaging. De tijd vliegt! Maar beide geven goede energie en het is ook een fijne afwisseling tussen hart en hoofd.”

Wat heeft de corona-tijd jou gebracht?
“Corona, pffff… Het heeft ons weer terug naar Nederland gebracht. Na 10 jaar leven in Azië en Egypte, was dat wel een behoorlijke omschakeling. Na twee jaar komt er ruimte en energie. En ik moet duidelijke keuzes maken wat ik wel en niet wil. Welke stuk van mijn kunst en bouwen het beste past bij mij en mijn gezin. Kiezen dus! En daarna een structuur creëren waarin we dat het beste kunnen vormgeven.”

Hoe zie je de toekomst?
“Ik heb vooral een beeld van al mijn wensen, maar realiseer me ook dat niet alles kan en zeker niet allemaal tegelijk. Ik droom van handen vol verfspetters, avonden doorwerken aan grote doeken, blije opdrachtgevers met verhuisdozen en een expositie in een coole lichte hoge ruimte met een glas witte wijn!”

Heb je tips voor Mede-Makers?
“Voor mijn gevoel kan ik zelf nog alle tips gebruiken en sta ik zelf nog aan het begin. Maar ik geloof wel dat we allemaal stiekem wel weten wat we willen! Nu nog durven en ook doen! Laten we elkaar vooral inspireren en helpen. Samen is altijd leuker.”

Ben je op zoek naar hulp van andere Makers en wat zoek je dan?
“Ik word altijd blij en geïnspireerd van andere makers, vooral van hun energie en creativiteit. Uit ontmoetingen volgt vaak iets dat je vooraf niet had kunnen bedenken. Ik luister graag mee naar ervaringen van anderen. Hoe vind je je focus, hoe combineer je het met je gezin of ander werk, welke events zijn leuk of wat dan ook. Je weet eigenlijk nooit wat een ontmoeting brengt, en die verrassing, het onverwachte of het feest der herkenning kan zo fijn zijn. Maar momenteel ben ik specifiek op zoek naar een eigen atelier ruimte in de buurt van Scheveningen. Een eigen plek om aan mijn kunst te werken! Alle hulp in die richting is meer dan welkom.” 

Over Annechien Nolen
Wil je meer weten over kunstenares Annechien Nolen? Bekijk haar Maker Profiel of volg haar Instagram Account.

‘Forest in The Hague’ (150 x 200 cm) – Annechien Nolen

[ENG]

Annechien Nolen continues to develop her artistic skills step by step. In this interview she shares her experiences and struggles. Finding a new balance but also very practical things like a new workplace in Scheveningen.

What are you working on at the moment?
‘Summer always brings fresh ideas, new inspiration and positive energy. Always come in to get everything back – together with the children – into a new rhythm. Trying to get into a flow, but above all very excited to get started Just before the summer I made another new painting, a bit more abstract and looser than a number of previous works. I want to continue that line. So freer forms inspired by nature, combined with cultural patterns and always a lot of color. and the colors of the summer match perfectly.

In addition, I am already involved in supervising a number of private renovation projects. In this I mainly have an advisory role and I coach my clients through a stressful period. In which I can use my background as an architect, my sense of form and dimensions and my practical side. The combination between my art and building remains a challenge. Time flies! But both give good energy and it’s also a nice change between heart and head.’

What has the corona time brought you?
‘Corona, pffff… It has brought us back to the Netherlands. After 10 years of living in Asia and Egypt, that was quite a switch. After two years I can say there is enough space and energy. And I have to make clear choices about what I can and cannot do. Which piece of my art and architecture suits me and my family. So I need to choose! And then create a structure in which we can best shape it.’

How do you see the future?
‘I mainly have an idea of ​​all my wishes, but I also realise that not everything is possible and certainly not all at the same time. I dream of hands full of paint splashes, working on large canvases in the evenings, happy clients with moving boxes and an exhibition in a cool light high-ceiling-room with a glass of white wine!’

Do you have any tips for co-creators?
‘I feel like I can still use all the tips myself and I am still at the beginning. But I do believe that we all secretly know what we want! Now dare and do it!? Let’s inspire and help each other. Together is always more fun…’

Are you looking for help from other Makers and what are you looking for?
‘I am always happy and inspired by other makers, especially their energy and creativity. And encounters often result in something that you could not have imagined beforehand. I like to listen to the experiences of others. How do you find your focus, how do you combine it with your family or other work, which events are fun or whatever. You never really know what a meeting will bring, and that surprise, the unexpected or the celebration of recognition can be so nice. But at the moment I am specifically looking for my own studio space near Scheveningen. A private place to work on my art! Any help in that direction is more than welcome.’

About Annechien Nolen
Would you like to know more about artist Annechien Nolen? View her Maker Profile or follow her Instagram Account.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *