fbpx
Beeld: Dimphy Padmos by Niels Blekemolen

UITGELICHT: Dimphy Padmos

Een interview met Maker Dimphy Padmos

Dessin ontwerper Dimphy Padmos vertelt dat ze exclusieve prints aan het ontwikkelen is voor een nieuwe duurzaam kledinglabel. Na de samenwerking met Marlou heeft ze helder wat ze wil bereiken en hoe ze hier naartoe kan werken. Zo wil ze in de toekomst haar prints graag terugzien in huiskamers, restaurants en winkels.

Waar ben je op dit moment mee bezig?
“Voor een nieuw sustainable damespakken merk, Underlined, ben ik een collectie exclusieve prints aan het ontwikkelen. De eerste pakken zijn afgelopen maand gelanceerd en met veel enthousiasme ontvangen. De onderzoeksfase voor de nieuwe print collectie is net gestart. In samenwerking met de oprichtster van het merk werk ik aan het samenstellen van de moodboards en kleuren voor het nieuwe seizoen. Daarna ga ik schetsen; onderzoeken welk medium, welke vormen en kleurcombinaties passen bij de stijl die we willen laten zien. In overleg kiezen we dan de elementen waarmee de daadwerkelijke prints worden ontworpen. Proefprints worden gemaakt op verschillende duurzame stoffen, waarna we eventuele aanpassingen maken in kleur, maat of vorm. Wanneer we zeker weten: ‘dit wordt het!’, worden er meer meters van de stof besteld en sample pakken gemaakt, met uiteraard aandacht voor details als de juiste kleur knopen, labels en voering. Een heel fijn creatief proces, waaruit prachtige pakken voor krachtige vrouwen ontstaan.

Daarnaast maak ik exclusieve prints voor de mode en interieur branche. Deze prints ontstaan vanuit mijn eigen interpretatie van moodboards en kleurkaarten voor het aankomende seizoen waarin de meeste merken werken. Voor mij is het een hele fijne manier om autonoom te kunnen werken en mijn handschrift verder te ontwikkelen, en toch een podium en afzetmarkt te hebben. De prints worden via (online) printhuis Saltbox Printhouse aangeboden op beurzen en aan een vaste klantenkring van merken en retailers.”

Wat heeft de samenwerking met Makerting samenwerking jou gebracht? 
“Door onze samenwerking heb ik meer focus op wat ik wil bereiken. Ik heb nu een helder omschreven doel, concrete actiepunten en goed opgezette marketingtools waarmee ik kan werken. Door de meetings en de actiepunten die daaruit voortkwamen, ging ik ook daadwerkelijk aan de slag met de ideeën waar ik al langer mee rondliep. Dat gaf meteen een heel goed gevoel en geeft nu houvast. Daarnaast is het nu ook makkelijker om naar buiten te treden met mijn werk, omdat alles al klaar staat.”

Hoe zie je de toekomst?
“Ik verwacht dat de vraag naar unieke prints zal blijven bestaan. We zijn allemaal voortdurend op zoek naar authenticiteit en positiviteit, en ik geloof dat mijn werk aan die vraag beantwoord. Het vinden van de juiste opdrachtgevers en afnemers zal wel een stuk lastiger worden, aangezien steeds meer bedrijven het economisch moeilijk hebben. Maar er komen gelukkig ook steeds weer nieuwe, duurzame bedrijfjes bij. Daardoor heb ik er vertrouwen in dat, wanneer ik blijf werken vanuit mijn hart en mijn prints laat zien aan de wereld, er mooie dingen gaan gebeuren. Soms heb je elkaar gewoon nog niet gevonden.”

Heb je tips voor Mede-Makers?
“Jazeker, 3  zelfs. Tip 1. Werk vanuit je hart, want dat is wat mensen zien. Passie is niet te faken. Tip 2. Gun jezelf af en toe even pauze en ga met je hondje wandelen of zonnestralen tellen. Wanneer je terugkomt kijk je met een frisse blik naar je werk en zie je alles helderder. Tip 3. Wanneer je zorgt dat je marketingtools klaar staan op een handige plek, en je er zo nu en dan weer even kritisch naar kijkt, dan heb je altijd materiaal voor handen om direct in te zetten.”

Ben je op zoek naar hulp (of inspiratie) van andere Makers en wat zoek je dan?
“Ik richt me nog niet zo heel lang op de interieur branche, en heb een grote wens om mijn prints terug te zien in huiskamers, restaurants en winkels. Het zou te gek zijn als ik via andere makers in contact kan komen met mensen die dit waar kunnen maken.”

Over Dimphy Padmos
Wil je meer weten over dessin ontwerper Dimpy Padmos? Bekijk haar Maker Profiel of volg haar Instagram Account.

Foto: print van Dimphy Padmos voor de collectie van Underlined


[ENG]
What are you currently working on?
“For a new sustainable women’s suit brand, Underlined, I am developing a collection of exclusive prints. The first suits were launched last month and received with great enthusiasm. The research phase for the new print collection has just started. In collaboration with the founder of the brand, I work on putting together the mood boards and colors for the new season. Then I start sketching; research which medium, which shapes and color combinations fit the style we want to show. In consultation, we then choose the elements with which the actual prints are designed. Trial prints are made on various sustainable fabrics, after which we make any adjustments in color, size or shape. When we are sure: ’this is it!’, more meters of the fabric are ordered and sample packs are made, with of course attention to details such as the right color buttons, labels and lining A very fine creative process, from which beautiful suits for strength women emerge.

In addition, I make exclusive prints for the fashion and interior industry. These prints originate from my own interpretation of mood boards and color cards for the upcoming season in which most brands work. For me it’s a very nice way to be able to work autonomously and to further develop my handwriting, while still having a platform and a market. The prints are offered through (online) print house Saltbox Printhouse at trade fairs and to a regular customer base of brands and retailers.”

What has the cooperation with Makerting cooperation brought you?
“Thanks to our collaboration, I have more focus on what I want to achieve. I now have a clearly defined goal, concrete action points and well-designed marketing tools that I can work with. The meetings and the action points that resulted from them actually got me to work with the ideas that I had been walking around with for some time. That immediately gave a very good feeling and now provides something to hold on to. In addition, it is now also easier to present my work to the public, because everything is already ready.”
How do you see the future?
“I expect that the demand for unique prints will continue. We are all constantly looking for authenticity and positivity, and I believe my work meets that demand. Finding the right clients and buyers will become a lot more difficult, since more and more companies are struggling economically. But fortunately new, sustainable companies are also popping up all the time. That makes me confident that if I continue to work from my heart and show my prints to the world, good things will happen happen. Sometimes you just haven’t found each other yet.”

Do you have any tips for Co-Makers?
“Yes, I do!
Tip 1. Work from your heart, because that’s what people see. Passion cannot be faked.
Tip 2. Give yourself a break every now and then and go for a walk with your dog or count the rays of the sun. When you come back you look at your work with fresh eyes and see everything more clearly.
Tip 3. When you ensure that your marketing tools are ready in a convenient place, and you take a critical look at them every now and then, you always have material available to use immediately.”

Are you looking for help (or inspiration) from other Makers and what are you looking for?
“I haven’t been focusing on the interior design industry for very long, and I have a great desire to see my prints in living rooms, restaurants and shops. It would be great if I could get in touch with people who like this through other makers. can make it happen.”

About Dimphy Padmos
Would you like to know more about pattern designer Dimpy Padmos? View her Maker Profile or follow her Instagram Account.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *