fbpx
Beeld: Studio Kars + Boom, schets van installatie Zuiderzeemuseum 2O21

UITGELICHT: Kevin Kars + Cynthia Boom

Wat betekent de coronacrisis voor Studio Kars + Boom?

Makerting sprak met de visuele verhalen vertellers en Makers bij Makerting

Kevin en Cynthia werken momenteel aan een oer-Hollandse installatie in het thema ‘kaas’ voor het Zuiderzeemuseum. Verder gebruiken ze de tweede lockdown om hun studio te professionaliseren. En als tip willen ze medemakers meegeven dat alles mogelijk is als je er maar voor wilt gaan. Zo dromen ze zelf van grote installaties en het creëren van totaal werelden.

Waar zijn jullie op dit moment mee bezig?
“Momenteel werken we aan een levensgrote installatie die onderdeel zal zijn van de tentoonstelling Must See in het Zuiderzeemuseum. We zijn gevraagd om met het onderwerp kaas aan de slag te gaan. De installatie is van veraf een kaasplank met het iconische Nederlandse blokje kaas erop. Kom je dichterbij dan kun je de verschillende verhalen achter kaas ontdekken. Op de grote blokken hebben we de rijke werelden die schuil gaan achter dit platte stukje eten geïllustreerd. Het is een blokkenpuzzel voor volwassen. Een mega-installatie van 3 meter hoog, 6,5 meter lang en 2 meter breed. Ook werken we aan verschillende eigen producten en opdrachten voor opdrachtgevers waaronder; een lichtinstallatie, een stadsplattegrond en het ontwerp voor een bierverpakking.”

Wat heeft de corona-tijd jullie gebracht?
“De corona-tijd bracht ons letterlijk tijd en vertraging, een moment van bezinning. Even stilstaan en observeren. De eerste lockdown bracht ons vooral rust en tijd voor projecten waar we normaal gesproken minder tijd voor zouden kunnen nemen. Het geeft verdieping aan ons werk. De tweede lockdown zorgde ervoor dat we dingen anders zijn gaan organiseren. We zijn op het moment druk bezig om een professionaliseringsslag te maken. We hebben onze studio onder de loep genomen, en zetten veranderingen in op het gebied van; bestandsstructuren, website, webshop en marketing. Spannend om in een onzekere tijd zoals deze zulke stappen te zetten en investeringen te doen. Maar het geeft heel veel energie, overzicht en vertrouwen in de toekomst.”

Beeld: Studio Kars + Boom, installatie voor Zuiderzeemuseum

Hoe zien jullie de toekomst?
“Op korte termijn kijken we uit naar de tijden dat we weer samen mogen ontdekken, spelen en verwonderen. Ook al brengt de huidige situatie ons ook rust en ruimte om te professionaliseren en geeft het verdieping. We houden van de hectiek en snelheid in ‘normale’ tijden. We vinden het heerlijk om ons publiek te ontmoeten. We kijken uit naar deze nieuwe tijden met veel nieuwe samenwerkingen en opdrachten. Daarnaast willen we graag in de toekomst meer grote installaties maken en totaal werelden creëren.”

Hebben jullie tips voor Mede-Makers?
“Durf te spelen en te ontdekken zonder meteen een oordeel te geven over wat je hebt gemaakt. Zo ontdek je nieuwe dingen, oplossingen waar je nog niet eerder aan hebt gedacht. Geniet van de dingen waar je van houdt en volg je hart. Denk in mogelijkheden, want alles is mogelijk als je er voor wilt gaan.”

Zijn jullie op zoek naar hulp van andere Makers en wat zoeken jullie dan?
“We houden van onverwachte kruisbestuivingen. Juist deze leveren de tofste dingen op. Dus waar we naar op zoek zijn? Geen idee! Misschien heb jij een idee na het lezen van ons verhaal?”

Over Studio Kars + Boom
Studio Kars + Boom zet verhalen om naar infographics, animaties, kaartontwerp, (stads) landschappen, illustraties en ander drukwerk. Met hun prints en producten creëren ze nieuwe werelden waarin ze zelf zouden willen ontwaken. Wil je meer weten over Kevin en Cynthia of hun werk? Bekijk de website of hun Maker Profiel.

Must See – Zuiderzeemuseum
Must See is een tentoonstellingsconcept van curator Anne van der Zwaag in samenwerking met het Zuiderzeemuseum. Te zien van 2 april t/m 24 oktober 2O21. In het binnen- én buitenmuseum laat de tentoonstelling de bezoeker op een andere manier kijken naar bekende Nederlandse iconen die hebben bijgedragen aan het typische beeld van Nederland in het buitenland. Vijftien kunstenaars ontwerpen speciaal voor Must See een kunstwerk: van kaas tot klederdracht en van fiets tot visserij.

[ENG]
Makerting spoke with the visual storytellers and Makers at Makerting

Kevin and Cynthia are currently working on a typically Dutch installation in the theme of ‘cheese’ for the Zuiderzee Museum. They also use the second Dutch lockdown to professionalise their studio. As a tip, they want to tell fellow makers that anything is possible if you just want to go for it. They dream about large installations and the creation of total worlds.

What are you doing right now?
“We are currently working on a life-size installation that will be part of the Must See exhibition in the Dutch Zuiderzee Museum. We were asked to work on the subject of cheese. At a distance it is a cheese platter with the iconic Dutch block of cheese on it. When you get closer, you can discover the different stories behind cheese. On the large blocks, we have illustrated the rich worlds that lie behind this flat piece of food. It is a block puzzle for adults. An installation of 3 meters high, 6.5 meters long and 2 meters wide. In addition, we are currently working on various own products and assignments for clients; including a lighting installation, a city map and the design for a beer packaging. ”

What has the corona time brought you?
“The corona time literally brought us time and delay, a moment of reflection. Stop and observe. The first lockdown mainly gave us peace of mind and time for projects that we could normally take less time for. It gives depth to our work. The second lockdown caused us to organize things differently. We are currently working hard to professionalise. We have taken a closer look at our studio and are making changes in the field of; file structures, website, webshop and marketing. It is exciting to take such steps and to make investments in an uncertain time such as this one. But it gives a lot of energy, overview and confidence in the future. ”

How do you see the future?
“In the short term we look forward to the times when we can discover, play and marvel together again. Even though the current situation also gives us peace and space to professionalize and provides depth. We love the hectic and speed in “normal” times. We love to meet our audience. We look forward to these new times with many new collaborations and assignments. In addition, we would like to make more large installations in the future and create total worlds. “

Do you have any tips for Co-Makers?
“Dare to play and discover without immediately judging what you have made. In this way you discover new things, solutions that you have not thought of before. Enjoy the things you love and follow your heart. Think in terms of possibilities, because everything is possible if you want to go for it. ”

Are you looking for help from other Makers and what are you looking for?
“We love unexpected cross-pollination. It is precisely these that deliver the coolest things. So what are we looking for? No idea! Maybe you have an idea after reading our story? ”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *