fbpx
Foto: Kwartier M in Studio te Delft

UITGELICHT: Marte en Marit van Kwartier M

Wat betekent de coronacrisis voor Kwartier M?

Makerting sprak met Kwartier M, Makers bij Makerting

Samen vormen Marte Vissers en Marit de Quaasteniet, die elkaar kennen van de Kunstacademie in Den Haag, een creatief duo genaamd Kwartier M. Ze ontwerpen niet alleen visuele identiteiten, maar ook kaarten en boeken. Afgelopen jaar verhuisden ze met hun studio naar Delft en maakten ze een professionaliseringsslag.

Waar zijn jullie op dit moment mee bezig?
“Op dit moment zijn we met heel diverse opdrachten bezig. Enorm inspirerend! Sinds begin van dit jaar stroomt het gelukkig echt weer, na de wat stroevere C-periode. Zo zijn we bezig met het ontwerpen van uitgebreide, dynamische visuele identiteiten voor twee heel verschillende ondernemers. Eén daarvan gaat niet alleen om een identiteit met logopakket, maar ook de branding van het bijbehorende label en alle uitingen die daarbij komen kijken (verpakkingen, stickers, flyers, winkelpand-branding, etc.). Daarnaast doen we een restyling van een bestaande website en geven we een werkboek vorm. Het ontwerp van een culturele kaart voor Delftse scholen en een inspiratieboekje voor Kunstmuseum Den Haag hebben we net afgerond en opgeleverd.”

Wat heeft de corona-tijd jullie gebracht?
“Tijdens de eerste lockdowns viel bij ons meteen werk weg, omdat opdrachten on hold werden gezet of uitgesteld. Dat was best even zoeken hoe verder te gaan en een uitdaging om geïnspireerd te blijven. Door in deze tijd ook andere opdrachten en werkzaamheden op te pakken en uit te proberen zijn we er nog meer achtergekomen waar onze passie ligt, waar we plezier en energie uithalen. Ontwerp en creatief ondernemen. We willen hier dan ook het grootste deel van onze tijd mee bezig zijn. Dat heeft ons doen besluiten om weer een slag te professionaliseren en onder andere het Personal Branding Traject hiervoor op te pakken bij Makerting. Ook hebben we de spannende stap gemaakt om een grotere studio te gaan huren in hartje Delft.” 

Hoe zien jullie de toekomst?
“Samen werken en ontwerpen voor en met inspirerende projecten en mensen. Wij hebben inmiddels gemerkt dat samenwerken ons zoveel mooiere en betekenisvollere projecten oplevert. We zetten dit daarom heel graag door en hopelijk hebben we over een tijdje een nog vollediger, inspirerend netwerk om ons heen verzameld met andere creatieve en culturele experts.”

Hebben jullie tips voor andere makers?
“Er zijn zoveel makers die prachtige dingen maken of met gave ideeen en projecten bezig zijn, maar het lastig vinden om dit te laten zien. We begrijpen dit heel goed. Onze eigen website en socials bijhouden bijvoorbeeld vinden we ook lastig. Zo hebben wij nog steeds geen goede foto’s van onszelf. Ook omdat het om eigen werk gaat misschien, we staan er dan te dicht op. Maar voor een ander doen wij dit heel graag. Onze handen jeuken soms om een identiteit door te voeren en beelden te maken, verzamelen en delen. Dus wij zijn altijd bereid om mee te denken! De tip is dan ook dat het zo helpend is als iemand van buitenaf even met je meekijkt. Dat kan op allerlei gebieden zijn.”

Of een tip voor andere duo’s?
“Geniet vooral van het sparren en samen zoeken en ontdekken!”

Zijn jullie op zoek naar hulp van andere Makers en wat zoeken jullie dan?

“We zoeken nog een goede fotograaf om ons en ons werk op een passende manier op de foto te zetten.” 

Over Kwartier M
Als ontwerpers werken Marte en Marit graag samen met andere experts. Wil je meer weten over Kwartier M of samenwerken? Bekijk de website, hun Maker Profiel of volg ze via hun Instagram account.

Beeld: verzameling werk van Kwartier M

[ENG]

Makerting spoke with Kwartier M, Makers at Makerting

Together, Marte Vissers and Marit de Quaasteniet, who know each other from the Art Academy in The Hague, form a creative duo called Kwartier M. They not only design visual identities, but also cards and books. Last year they moved their studio to Delft and professionalised.

What are you working on at the moment?
“At the moment we are working on diverse assignments. Very inspiring! Fortunately, it has been flowing again since the beginning of this year, after the somewhat stiffer C-period. For example, we are designing extensive, dynamic visual identities for two very various entrepreneurs. One of these concerns not only an identity with a logo package, but also the branding of the associated label and all the associated expressions (packaging, stickers, flyers, store branding, etc.). an existing website and we are designing a workbook. We have just completed and delivered the design of a cultural map for Delft schools and an inspiration booklet for Kunstmuseum The Hague.’

What has the corona time brought you?
‘During the first lockdowns, we immediately lost work because assignments were put on hold or postponed. That was quite a search for how to continue and a challenge to stay inspired. By also taking on other assignments and work during this time and by trying out we have discovered even more where our passion lies, where we get pleasure and energy from Design and creative entrepreneurship. We want to spend most of our time doing this. That made us decide to start another professionalisation and, among other things, to take up the Personal Branding Traject at Makerting. “We have also taken the exciting step to rent a larger studio in the heart of Delft.’

How do you see the future?
‘Working and designing together for and with inspiring projects and people. We have now noticed that working together results in so many more beautiful and meaningful projects. We are therefore very happy to continue this and hopefully in a while we will have an even more complete, inspiring network around us gathered with other creative and cultural experts.’

Do you have any tips for co-creators?
‘There are so many makers who make beautiful things or who are working on cool ideas and projects, but find it difficult to show this. We understand this very well. We also find it difficult to keep up with our own website and socials, for example. we always don’t take good pictures of ourselves. Also because it’s our own work, maybe we’re too close to it. But we love to do this for someone else. Our hands sometimes itch to implement an identity and make images, collect So we are always willing to think along! The tip is that it is so helpful if someone from the outside takes a look at you. That can be in all kinds of areas.’

Do you have any tips for other duos?
‘Above all, enjoy sparring and searching and discovering together!’

Are you looking for help from other Makers and what are you looking for?
‘We are still looking for a good photographer to photograph us and our work in an appropriate way.’

About Kwartier M
As designers, Marte and Marit enjoy working with other experts. Do you want to know more about Kwartier M or work together? Check out their website, Maker Profile or follow the Instagram account.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *