fbpx
Beeld: Larissa Ambachtsheer, Project 2.0/ Gallery

UITGELICHT: Larissa Ambachtsheer

Wat betekent de coronacrisis voor Larissa Ambachsheer?

Makerting sprak met Visual Artist en Maker bij Makerting

Larissa gebruikt de corona-tijd om te reflecteren en dat geeft rust. Maar ze zit alles behalve stil…. want naast dat ze voor duurzame merken aan de slag ging kreeg ze ook het idee om haar eigen duurzame platform AMMA op te zetten. En, voor mede-Makers heeft ze een gouden tip!

Waar ben je op dit moment mee bezig?
“Wat een goeie vraag! Op dit moment ben ik bezig met meerdere duurzame projecten. Ik heb net een serie geschoten voor Aladdin en WePlant, beiden  duurzame merken. Zo verkoopt WePlant planten waarvan de opbrengst wordt gedoneerd aan ‘Trees for All’ om nieuwe bomen te planten op aarde. Zelf heb ik een nieuw idee om meer food stillevens te delen rondom het thema Veganisme. En laatst heb ik ook de prachtige ontwerpen gefotografeerd van mijn goede vriendinnetje Mirte, van Studio Mirte. En met die foto stond ze in het Volkskrant Magazine.”

“Het grootste nieuws dat ik nu kan delen: ik ben samen met Maud een duurzaam platform aan het oprichten. Het staat nog in zijn babyschoentjes, maar ik kan alvast een tipje van de sluier geven, onze naam is AMMA. Volg ons alvast op Instagram @atelier.amma!
Het idee is ontstaan vanuit onze liefde voor een duurzamere wereld, waarbij ons motto is dat wij duurzamere items selecteren voor like minded people. Items is natuurlijk een breed begrip en dat is ook de bedoeling! Één platform waar je kiest voor een nieuw paar handgemaakte zomersandalen en een nieuwe keramieke vaas van een upcoming sustainable artist. AMMA, een platform die jouw nieuwe duurzame GO TO webshop wordt. Je hoeft je niet meer gek te zoeken op het internet en vragen te hebben als: “doe ik hier goed aan?”. Bij AMMA hebben wij dat al voor jou uitgezocht. Sustainable selected items met een liefde voor kunst, design, slow fashion en sieraden.”

Wat heeft de corona-tijd jou gebracht?
“Heel veel kalmte. Het gaf me de mogelijkheid om meer naar binnen te kijken en te reflecteren. In plaats van altijd overal te zijn behalve thuis was dat nu heel anders. Het was even wennen, maar dat ging me heel goed af. Zo volg ik sinds September een online meditatie cursus van Jan Geurtz. Dat geeft mij veel innerlijke rust.” 

“Ik heb niet stil gezeten en er is veel gebeurd achter de schermen. Sinds vorig jaar april word ik vertegenwoordigd door Underpromise Agency. Helaas waren er niet meteen volop opdrachten vanwege COVID-19, maar dat is inmiddels ontzettend veranderd. Daarnaast werd mijn werk in september gepresenteerd op ‘Fresh Eyes Photo Fair’ in Westergas fabriek door Project 2.0 / Gallery. Het is de enige fotografie fair die vorig jaar (tijdens de pandemie) nog is doorgegaan, maar ook daar stukken rustiger dan normaal. Ik mis het ontzettend om exposities, musea en kunstbeurzen te bezoeken en ook om er zelf aan deel te nemen. Hopelijk komt daar snel verandering in.” 

Larissa Ambachtsheer for Green Beauty Market

Hoe zie je de toekomst?
“Heel zonnig met veel energie en spannende nieuwe mogelijkheden! Ik kijk ernaar uit om mijn werk voort te kunnen zetten voor duurzame merken. Daarnaast werk ik nog altijd met veel plezier als art advisor en social media director voor ‘De Kunstuitleen & De Galerie Den Haag’. Ik omarm mijn werk daar en zie het als een verlengde van mijn carrière. Het aller enthousiast wordt ik nu van het verder ontwikkelen van AMMA. Ik kan niet wachten om het aan iedereen te laten zien. Het liefst schreeuw ik het nu al van alle daken. Ook vind ik het interessant om te zien hoeveel leegstand er nu in de stad is. Ik hoop dat dit een nieuwe start kan zijn voor meer kleinere ondernemingen. Dat zij nu de kans krijgen om een klein boutique, pop-up store of atelier te openen. Dat missen we echt in Den Haag! Wellicht een Makerting pop-up store?”  

Heb je tips voor mede-Makers?
“Ja, zeker! Een doel is een droom met een deadline. Heb jij verschillende ideetjes in je hoofd, maar weet je niet wat je moet kiezen. Zet het op papier. Kies er eerst eentje om zo je focus te kunnen vinden. Gooi vooral de andere ideeën niet weg. Bewaar ze en open ze op een ander moment. Omring je met mensen die jou inspireren en probeer ook te sparren om zo verder te komen. Het is fijn om naast vrienden of andere makers ook met iemand te kunnen sparren die jou en je werk meer van een helikopter perspectief kan bekijken. Zo waardeer ik mijn gesprekken met Marlou altijd heel erg.”

Ben je op zoek naar hulp (of inspiratie) van andere Makers en wat zoek je dan?
“Eigenlijk wil ik gebruik maken van de mogelijkheid en een oproep doen naar duurzame makers. Ben jij of ken jij een duurzame maker en ben jij op zoek naar een duurzaam platform om jezelf te presenteren? Durf jij de stap te zetten om met ons samen te werken of zin in een inspirerend kennismakingsgesprek? Stuur me dan een persoonlijk berichtje.”

Over Larissa Ambachtsheer
Als Visual Artist is Larissa geïnteresseerd in onderwerpen die verband houden met menselijk gedrag. Ze observeert wat er in het dagelijks leven gebeurt en transformeert dat naar haar eigen realiteit, wat resulteert in stillevens, modereeksen of afzonderlijke beelden. Wil je meer weten over Larissa? Bekijk haar website of haar Maker Profiel of luister de podcast met haar.

[ENG]
Makerting spoke with Visual Artist and Maker at Makerting

Larissa uses the corona time to reflect which calmes her. But she is anything but quiet … because in addition to working for sustainable brands, she also got the idea to set up her own sustainable platform AMMA. And for other Makers she has a golden tip!

What are you doing right now?
“What a good question! At the moment I am working on several sustainable projects. I just shot a series for Aladdin and WePlant, both sustainable brands. WePlant sells plants, the proceeds of which are donated to ‘Trees for All’ for new trees. I myself have a new idea to share more food still lifes around the theme Veganism. And recently I also photographed the beautiful designs of my good friend Mirte, from Studio Mirte. And with that photo she was in the Volkskrant Magazine. “

“The biggest news I can share now: I am setting up a sustainable platform together with Maud. It is still in its baby shoes, but I can already give you a tip of the veil, our name is AMMA. Follow us on Instagram. @ atelier.amma!
The idea arose from our love for a more sustainable world, where our motto is that we select more sustainable items for like minded people. Items is of course a broad concept and that is the intention! One platform where you choose a new pair of handmade summer sandals and a new ceramic vase from an upcoming sustainable artist. AMMA, a platform that will become your new sustainable GO TO webshop. You no longer have to look crazy on the internet and have questions such as: “am I doing this right?”. At AMMA we have already sorted that out for you. Sustainable selected items with a love for art, design, slow fashion and jewelery. ”

What has the corona time brought you?
“A lot of calm. It gave me the opportunity to look inwards and reflect more. Instead of always being everywhere except at home, it was now very different. It took some getting used to, but that went very well. I have been taking an online meditation course from Jan Geurtz since September. That gives me a lot of inner peace. “

“I have been busy and a lot has happened behind the scenes. Since April last year I have been represented by Underpromise Agency. Unfortunately, there were not immediately plenty of assignments because of COVID-19, but that has changed dramatically. In addition, my work in Presented in September at ‘Fresh Eyes Photo Fair’ in Westergas factory by Project 2.0 / Gallery. It is the only photography fair that took place last year (during the pandemic), but also there a lot quieter than usual. I really miss exhibitions , to visit museums and art fairs and also to participate in them yourself. Hopefully this will change soon. “

How do you see the future?
“Very sunny with lots of energy and exciting new possibilities! I look forward to continuing my work for sustainable brands. I also enjoy working as an art advisor and social media director for ‘De Kunstuitleen & De Galerie Den Haag’. “I embrace my work there and see it as an extension of my career. I am very enthusiastic now about the further development of AMMA. I cannot wait to show it to everyone. I prefer to shout it now. all roofs. I also find it interesting to see how much vacancy there is now in the city. I hope that this can be a new start for more smaller companies. That they now have the opportunity to open a small boutique, pop-up store or atelier. We really miss that in The Hague! Perhaps a Makerting pop-up store? “

Do you have any tips for Co-Makers?
“Yes, sure! A goal is a dream with a deadline. Do you have different ideas in your head, but you don’t know what to choose. Put it on paper. Choose one first to find your focus. Do throw the other ideas. Keep them and open them at another time. Surround yourself with people who inspire you and also try to spar in order to progress. It is nice to be able to spar with someone who, in addition to friends or other creators, can view you and your work more from a helicopter perspective. That is how I always really appreciate my conversations with Marlou. “

Are you looking for help (or inspiration) from other Makers and what are you looking for?
“Actually, I want to make use of the opportunity and make an appeal to sustainable makers. Are you or do you know a sustainable maker and are you looking for a sustainable platform to present yourself? Do you dare to take the step to work with us? work or would you like an inspiring introductory meeting? Send me a personal message. “

About Larissa Ambachtsheer
As a Visual Artist Larissa is interested in topics related to human behavior. She observes what happens in daily life and transforms it into her own reality, resulting in still lifes, fashion series or separate images. Do you want to know more about Larissa? Check out her website or her Maker Profile or listen to the podcast with her.

Portret photo homepage: Charlotte Visser 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *