fbpx
Foto: Ignore - Marc Th. van der Voorn

UITGELICHT: Marc Th. van der Voorn

Wat betekent de coronacrisis voor Marc?

Makerting sprak met Marc, ontwerper en Maker bij Makerting

Het ontwerpen van een bank staat momenteel hoog op zijn wensenlijstje. Ook heeft hij ontdekt dat hij eigenlijk prima thuis kan werken, wel mist hij de fabrieksbezoeken. Marc nodigt mede-Makers uit om hun ideeën vooral te blijven delen. Deze tijd vraagt om om-denkers en vernieuwers.

Waar werk je op dit moment aan? 
“Het uitbrengen van een bank staat hoog op mijn wensenlijst. Als ontwerper is er niets mooier dan kijken, onderzoeken en reageren. Zo wil ik op bestaande producten reageren met een nieuw ontwerp. Elk meubelstuk vraagt weer om andere kwaliteiten, qua gebruik en maakbaarheid. In het voorbeeld van de bank; hoe deze oogt, zit en gemaakt wordt. Mijn zoektocht levert vaak verrassende nieuwe inzichten op. Als ik op eigen initiatief start stap ik met de resultaten naar een merk, in de hoop dat mijn schetsen en concepten een aanknopingspunt zijn om het ontwerp samen verder uit te werken. Idealiter komt de ontwerp-vraag van een merk. De toegevoegde waarde van het werken in een team is onmisbaar voor mij, dan verandert mijn rol als ontwerper in artdirector en stuur ik bij waar nodig en daag uit om te vernieuwen.”

Schetsen Bank – Marc Th. van der Voorn

Wat heeft de corona-tijd jou gebracht?
“We zijn sinds de komst van corona wat meer gelijk geworden aan elkaar. De beperkingen en onzekerheden raken ons allemaal en we kunnen geen extreme dingen doen. Daar heeft de een meer hinder van dan de ander. Sommige ontwikkelingen komen juist in een stroomversnelling. Zo ben ik anders naar mijn ‘thuis’ en studio gaan kijken en heb besloten die twee te combineren. De afgelopen jaren heb ik op verschillende locaties gewerkt, maar nog nooit echt vanuit huis. Online overleggen en presenteren is een krachtig middel; samen naar een ontwerp kijken door het delen van een scherm werkt soms zelf beter. Al gaat er voor mij niks boven een fabrieksbezoek en met elkaar werken aan een nieuw model. Nogmaals het dwingt ons innovatief te zijn en te zoeken naar manieren hoe iets wél kan, deze tijd vraagt om om-denkers en vernieuwers.”

Hoe zie je de toekomst?
“Er gaat veel veranderen en een dergelijke onrust doet iets met ons allemaal. Het is lang geleden dat we zoveel onzekerheid en angst hebben gevoeld. Het daagt ons uit patronen te doorbreken en dingen anders te doen. Als ontwerper ben ik gewend om steeds op zoek te gaan naar oplossingen, hoe iets wel kan. Dat geeft me wel vertrouwen en mensen zullen naar mij toe blijven komen om aan te haken op mijn energie en kwaliteit.
Toch denk ik als de rust weer een beetje is wedergekeerd we zullen vervallen in onze ‘oude’ patronen en dat de chaos van een hele andere orde is dan we nu nog kunnen overzien. De onzekerheid zal mensen nog lang in zijn greep houden, verwacht ik.” 

Heb je tips voor mede-Makers?
“Probeer meer, durf te vragen en durf te delen. Wanneer een idee in jouw schetsboek blijft of een prototype in jouw atelier dan gebeurt er weinig. De angst dat iemand er mee aan de haal gaat weerhoudt ons vaak van het tonen van onze ideeën. Toch is die angst vaak onterecht. We kijken allemaal en reageren op wat we zien. Als men niet weet waar jij over na denkt of hoe jij naar de wereld kijkt, komt het ook niet bij hen op juist jou te vragen iets voor hen te bedenken. Ook ontwerpen die uiteindelijk niet uitkomen of iets wat niet blijkt te werken, bevat kwaliteiten die waardevol zijn. Deel je onderzoek en gedachtes, het zal vaak een aanleiding zijn tot iets nieuws.”

Ben nog op zoek naar hulp van andere Makers en wat zoek je dan?
“Vaak weet je niet waar je naar op zoek bent, tot het op je pad komt. Vandaar dat ik van mening ben dat je veel moet proberen. Ik vind het leuk om kennis te delen met collega’s. Laat dit een oproep zijn om met elkaar in contact te komen. Zeker nu.”

Over Marc
Marc Th. van der Voorn is een echte allround product ontwerper, die meubels ontworpen heeft voor labels als Spoinq en Odesi. Zijn aanpak is praktisch en draait om het samenwerken. Bij zijn zelf-geïnitieerde projecten onderzoekt hij materialen en productieprocessen. Wil je meer weten over Marc? Bekijk zijn website of zijn Maker Profiel.

[ENG]
Makerting spoke with Marc Th. van der Voorn, designer and Maker at Makerting

Designing a sofa is currently high on his wish list. He has also discovered that he can actually work fine at home, although he misses the factory visits. Marc invites fellow Makers to keep sharing their ideas. This time calls for thinkers and innovators.

What are you working on right now?
“The release of a sofa is high on my wish list. As a designer, there is nothing more beautiful than looking, researching and responding. For example, I want to respond to existing products with a new design. Each piece of furniture requires different qualities in terms of use and manufacturability. In the example of the sofa, how it looks, sits and is made. My search often yields surprising new insights. When I start on my own initiative, I step with the results to a brand, in the hope that my sketches and concepts will be a starting point. to further develop the design together. Ideally, the design question comes from a brand. The added value of working in a team is indispensable for me, then my role as a designer changes into art director and I make adjustments where necessary and challenge out to refresh.”

What has the corona time brought you?
“Since the advent of corona, we have become more similar to each other. The limitations and uncertainties affect us all and we cannot do extreme things. That is more of a hindrance to one than the other. Some developments are gaining momentum. I started looking at my ‘home’ and studio differently and decided to combine the two. In recent years I have worked at different locations, but never really from home. Online consultation and presentation is a powerful tool; together towards a design looking through sharing a screen sometimes works better itself. Although for me nothing beats a factory visit and working together on a new model. Again it forces us to be innovative and to look for ways how something can be done, this time demands about thinkers and innovators.”

How do you see the future?
“A lot is going to change and such unrest affects us all. It has been a long time since we have felt so much insecurity and fear. It challenges us to break through patterns and do things differently. As a designer, I am used to looking to find solutions, how something can be done, which gives me confidence and people will continue to come to me to tap into my energy and quality.
Still, I think when the calm has returned a bit we will fall into our “old” patterns and that the chaos will be of a completely different order than we can now oversee. Uncertainty will keep people in its grip for a long time, I expect.”

Do you have any tips for Co-Makers?
“Try more, dare to ask and dare to share. When an idea stays in your sketchbook or a prototype in your studio, little will happen. The fear that someone will run off with it often keeps us from showing our ideas. Yet that fear is often unjustified. We all look and react to what we see. If people do not know what you think about or how you view the world, it does not occur to them to ask you to think of something for them. Also designs that ultimately do not come true or something that turns out not to work, contain qualities that are valuable. Share your research and thoughts, it will often lead to something new.”

Are you still looking for help from other Makers and what are you looking for?
“Often you do not know what you are looking for until it comes your way. That is why I believe you should try a lot. I enjoy sharing knowledge with colleagues. Let this be a call to work together. get in touch. Especially now.”

About Marc
Marc Th. van der Voorn is a true all-round product designer, who has designed furniture with labels such as Spoinq and Odesi. His approach is practical and collaborative. With his self-initiated projects he wants to experiment with materials and challenge production processes. Do you want to know more about Marc? Check out his website or his Maker Profile.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *