fbpx
Foto: Studio Marte Haverkamp

UITGELICHT: Marte Haverkamp

Wat betekent de coronacrisis voor Marte Haverkamp?

Makerting sprak met de visual artist en Maker bij Makerting

Ze is druk met een vrije opdracht en met haar plan voor een kleuronderzoek in de Amsterdamse Houthaven. De lol van creativiteit is belangrijk, ze wil anderen meegeven om vooral plezier te hebben in het maken. En ze wil echte connecties maken met andere creatieven om ervaringen uit te wisselen.

Waar ben je op dit moment mee bezig?
“Op dit moment ben ik bezig een kunstwerk in opdracht te realiseren. Naar aanleiding van mijn vrije werk, de serie ‘Soft Cities’ kwam de vraag of ik ook een soort gelijk kunstwerk kon maken maar dan niet voor aan de muur maar voor op bed als een sprei. De opdrachtgever woont op een woonboot, daar zijn de muren niet zo hoog en vooral schuin maar hij wilde wel graag een kunstwerk van mij in z’n huis. Het is het grootste kunstwerk dat ik tot nu toe gemaakt het 2,2 x 2,2 meter! Daarnaast bereid ik me voor op ons open atelier (zaterdag 18 december). Mensen uitnodigen, pers aanschrijven, presentatie bedenken en belangrijk: prijskaartjes maken zodat men weet wat er allemaal te koop is. Ook ben ik plannen aan het schrijven voor het komende jaar. Ik wil een natuurlijk kleurenonderzoek doen in de Houthaven, het gebied in Amsterdam west waar mijn atelier drijft. Afgelopen zomer startte ik het onderzoek in het klein waarbij ik experimenteerde met textiel verven met riet. Dat wil ik uitbreiden door met alle planten die hier groeien te experimenteren en te kijken welke kleuren het gebied geeft, color mapping the Houthaven.”

Wat heeft de coronatijd jou gebracht?
“De coronatijd heeft me letterlijk tijd opgeleverd. Naast mijn Makers praktijk heb ik altijd parttime gewerkt voor brood-op-de-plank-zekerheid. Maar door de crisis werd ik ontslagen, nog steeds heb ik er af en toe nachtmerries van en inkomsten blijven onzeker. Maar de tijd die ik hierdoor nu kan besteden om mijn eigen werk te maken en te exposeren, zoals ‘Soft Cities’ afgelopen september, is fantastisch.”

Hoe zie je de toekomst?
“Vol creativiteit en vooral samen, samen creëren en van elkaar leren. Ik durf niet te ver vooruit te plannen en kijk steeds per week wat ik wel kan doen want voor je het weet zijn de scholen weer dicht.”

Heb je tips voor mede-makers?
“Blijf geloven in wat je doet, wees er trots op! Laat je zelf zien, mensen willen de maker leren kennen en vragen stellen. Deel je ideeën om inzicht te krijgen wat men er van vindt, dat sterkt je om door te gaan of te beseffen dat niet alle ideeën goed zijn. Vraag hulp als je iets niet weet, iets wat ik nu pas durf te doen. En vergeet de lol van creativiteit niet, die wordt vaak ondergesneeuwd door alle dingen die ook moeten. Dus zorg dat je dingen blijft maken met plezier, dat straalt er dan ook van af!”

Ben je op zoek naar hulp van andere Makers en wat zoek je dan?
“Ervaringen uitwisselen met andere makers vind ik fijn. Je bent anders zo alleen bezig en door met elkaar te praten kom je erachter dat er veel overeenkomsten zijn of dezelfde dingen waar je tegenaan loopt. En dat helpt al enorm zonder dat je een echte hulp vraag hebt. Dus als ik iets zoek is het echte connectie en eerlijke verhalen. ” 

Over Marte Haverkamp
Marte wil verwonderen en inspireren met haar visuele werk, door verschillende werelden samen te brengen tot een nieuw beeld. Wil je meer weten over Marte? Bekijk haar website, haar Maker Profiel of laat je inspireren door haar Instagram account.

Natural Dye Textiel, Foto: Studio Marte


[ENG]
Makerting spoke to the visual artist and Maker at Makerting.

She is busy with a free assignment and with her plan for a color study in the Amsterdam Houthaven. The fun of creativity is important, she wants to give others to have fun making. And wants to make a real connection with other creatives to exchange experiences.

What are you doing at the moment?
“At the moment I am working on a commissioned work of art. As a result of my free work, the series ‘Soft Cities’, the question arose whether I could also make a similar work of art, but not for the wall but for the bed. like a bedspread. The client lives on a houseboat, the walls are not that high and especially sloping, but he wanted one of my works of art in his house. An incredibly fun and exciting assignment, it is the largest work of art that I have so far made it 2.2 x 2.2 meters!In addition, I am busy preparing for our open studio (Saturday 18 December) Inviting people, writing to the press, devising a presentation and important: making price tags so that you know what are all for sale.
I am also writing plans for the coming year. I want to do a natural color study in the Houthaven, the area in Amsterdam west where my studio floats. Last summer I started research on a small scale where I experimented with dyeing textiles with reed. I want to expand that by experimenting with all the plants that grow here and seeing what colors the area gives, color mapping the Houthaven.”

What has the corona time brought you?
“The corona time has literally given me time. In addition to my Makers practice, I have always worked part-time for bread-on-the-shelf security. But because of the crisis I was fired, I still have nightmares about it now and then and income remain uncertain. But the time I can now spend creating and exhibiting my own work, such as ‘Soft Cities’ last September, is fantastic.”

How do you see the future?
“Full of creativity and especially together, creating together and learning from each other. I don’t dare to plan too far ahead and I always check what I can do every week because before you know it the schools will be closed again.”

Do you have any tips for other Makers?
“Keep believing in what you do, be proud of it! Show yourself, people want to get to know the maker and ask questions. Share your ideas to gain insight into what people think, that strengthens you to continue or to realize that not all ideas are good. Ask for help if you don’t know something, something I’m only now daring to do. And don’t forget the fun of creativity, it is often snowed under by all the things that have to be. So make sure you keep things making fun, that radiates from it!”

Are you looking for help from other Makers and what are you looking for?
“I always enjoy exchanging experiences with other makers. You are always so alone and by talking to each other you find out that there are many similarities or the same things that you run into. And that helps enormously without need help. So when I’m looking for something it’s real connection and honest stories.”

About Marte Haverkamp
Marte wants to amaze and inspire with her visual work, by bringing different worlds together into a new image. Do you want to know more about Marte? Check out her website or her Maker Profile or be inspired by her presence on Instagram.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *