fbpx
Fotografie: Charlotte Visser

INTERVIEW BNO: vijf vragen aan Marlou

De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers interviewde Marlou, oprichtster van Makerting en coach bij BNO.

 • Hoe ben je bij BNO terecht gekomen?
  “Via Amy den Hartog. Wij ontmoetten elkaar op een design event en hadden veel raakvlakken. Zij vertelde dat ze als marketeer bij de BNO aan de slag zou gaan en zag aanknopingspunten voor een mogelijke samenwerking. Vervolgens heeft ze mij, als marketing expert, geïntroduceerd bij het BNO-programma YA (Young Alumni) en de training BNO Start…”
 • Wat heb jij – de leden van de BNO – te bieden?
  “Tijdens mijn bezoek aan designevenementen en eindexamenshows viel het me op dat ontwerpers worstelen met hun presentatie. Ze weten niet hoe ze zichzelf of hun merk kunnen vermarkten en doen soms maar wat. Dat is logisch, want niet iedereen die een kunst- of creatieve opleiding afrond heeft die kennis in huis. Ik ontdekte dat bij deze opleidingen beperkte hoeveelheid tijd besteed wordt aan marketing of bedrijfs-gerelateerde aspecten. Als creatieven afgestudeerd zijn en voor zichzelf beginnen vallen ze -als het ware- in een gat en weten niet waar ze moeten beginnen….”
 • Kun je wat meer vertellen over jouw aanpak? 
  “De dingen die een ontwerper of kunstenaar bedenkt of maakt zijn uniek. Theoretische marketingmethodes zijn niet zo 1-2-3 toe te passen op het ontwikkelen van een merk in de kunst- of designwereld en vragen om een specifieke en persoonlijke aanpak. Daarom help ik ontwerpers – waaronder leden van BNO – die willen groeien als merk en als creatief ondernemer. Dat doe ik door marketing oplossingen aan te bieden die aansluiten op de belevingswereld. Visueel, praktisch en in begrijpelijke taal…”
 • Wat is je eigen achtergrond?
  “Na mijn opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit in Delft heb ik mij gespecialiseerd in marketing en branding en werkte ik ruim 15 jaar in diverse functies bij grote A-merken als KPN, T-Mobile en ANWB.”
 • Is er een gouden tip?
  “Mijn tip is: voorkom dat anderen bepalen wat jouw positie is! Ga proactief aan de slag met je positionering. Welke rol wil jij als merk spelen? Waar en voor wie? Nederland kent veel ontwerpers en ontwerpbureaus. Sterker nog, elk jaar komen daar weer velen afgestudeerden bij. Om op te blijven vallen tussen al die anderen is het belangrijk dat je scherpe keuzes maakt. Maar hoe doe je dat?…”

Het volledige interview lees je op bno.nl

[ENG]

 • How did you find BNO?
  “Via Amy den Hartog. We met at a design event and had a lot of common ground. She said that she would start working at BNO as a marketer and saw opportunities for a possible collaboration. Then she introduced me, as a marketing expert. with the BNO program YA (Young Alumni) and the BNO Start training … “
 • What do you have to offer?
  “During my visit to design events and graduation shows, I noticed that designers are struggling with their presentation. They don’t know how to market themselves or their brand and sometimes just do something. That makes sense, because not everyone who has an art or creative education round off has that knowledge in house. I discovered that these courses spend a limited amount of time on marketing or business-related aspects. When creatives have graduated and start their own business, they fall into a hole and do not know where to go. To start….”
 • Can you tell us a bit more about your approach?
  “The things that a designer or artist invents or creates are unique. Theoretical marketing methods cannot be applied to developing a brand in the art or design world and require a specific and personal approach. That’s why I help designers – including members of BNO – who want to grow as a brand and as a creative entrepreneur. I do this by offering marketing solutions that connect to their creative world. Visual, practical and in understandable language … “
 • What is your own background?
  “After my studies Industrial Design at Delft Technical University I specialised in marketing and branding and worked for more than 15 years in various positions at major Dutch A-brands such as KPN, T-Mobile and ANWB.”
 • Is there a golden tip?
  “Prevent others from determining your position! Get to work proactively with your positioning. What role do you want to play as a brand? Where and for whom? The Netherlands has many designers and design agencies. In fact, new ones will come every year. To keep standing out from all those others, it is important that you make choices. But how do you do that? … “

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *