fbpx
Fotografie: Charlotte Visser

BLOG: waar zijn de vrouwen?

Beeldende kunst gemaakt door vrouwelijke kunstenaars* is ondervertegenwoordigd en onderbetaald.

Zo blijkt uit de publicatie ‘Een nog onverteld verhaal’ van Stichting WOMEN Inc. i.s.m. ABN AMRO Bank N.V.

Daaruit blijkt o.a. dat in de Nederlandse kunstsector:
– 13% van de collectiestukken in musea is gemaakt door een vrouw
– veilingprijzen van schilderijen gemaakt door vrouwen gem. 48% lager liggen
– vrouwelijke kunstenaars gem. een derde minder verdienen dan mannen
– in Nederland 16.000 beeldend kunstenaars actief zijn, waarvan 6.000 vrouw

En dat terwijl momenteel 70% van de studenten aan Nederlandse kunstacademies vrouw is.
Het resulteert helaas nog niet in een hoger aandeel vrouwen in de huidige kunstenaarspopulatie.

Daar zijn natuurlijk meerdere redenen voor… maar door wat meer stil te staan bij je eigen aankopen kun je zelf ook een steentje bijdragen aan de gender-verhoudingen in de kunstwereld.

Bekijk het werk van de vrouwelijke Makers bij Makerting

Goed om te weten: De term ‘vrouwelijk’ als bijvoeglijk naamwoord verwijst naar eigenschappen van een persoon (m/v/x), en niet naar iemands gender. Voor de leesbaarheid van het rapport van Women Inc. is gekozen voor de termen ‘vrouwelijke kunstenaar’ en ‘mannelijke kunstenaar’, als termen die aanduiden dat we het hebben over vrouwen en mannen die als kunstenaar actief zijn.

[ENG]
According to the publication ‘An untold story’ by Foundation WOMEN Inc. and ABN AMRO Bank N.V.

This shows, among other things, that in the Dutch art sector:
– 13% of the collection pieces in museums are made by a woman
– auction prices of paintings made by women avg. 48% lower
– female artists avg. earn a third less than men
– 16,000 visual artists are active in the Netherlands, of which 6,000 are women

And that while currently 70% of students at Dutch art academies are women.
Unfortunately, this has not yet resulted in a higher proportion of women in the current artist population.

There are of course several reasons for this… but by thinking more about your own purchases, you can also contribute to the male-female ratio in the art world.

*The term “feminine” as an adjective refers to characteristics of a person (m/f/x), and not to a person’s gender. For the readability of the Women Inc. report. the terms ‘female artist’ and ‘male artist’ have been chosen, as terms that indicate that we are talking about women and men who are active as artists.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *