fbpx

UITGELICHT: Maker Charlotte Visser

Wat betekent de coronacrisis voor Charlotte?

Makerting sprak met Charlotte Visser, visual artist en Maker bij Makerting

Het fotograferen in corona-tijd is anders dan ze gewend is, Charlotte gebruikt bijvoorbeeld vaker een ladder of wisselt eerder van lens. Het was rustiger met opdrachten, maar het onderzoeksproject H.E.R.B.S. met o.a. Nienke Hoogvliet ging door en daar is zelfs haar eigen serie art prints uit ontstaan. Voor een eigen project fotografeert ze nu vrouwelijke makers, die aan het werk zijn in hun eigen habitat of atelier. Wil je daaraan meewerken? Laat het Charlotte weten!

Waar ben je op dit moment mee bezig?
“Momenteel werk ik aan diverse opdrachten op het gebied van ontwerp en fotografie en aan het kaartenlabel Col-lec-tion. Dat laatste doe ik samen met Liza Snook van het Virtual Shoe Museum. Afgelopen jaar volgde ik ook het Expert Programma bij de Fotoacademie in Amsterdam. Voor het versterken van mijn eigen signatuur ben ik een project gestart waarbij ik vrouwelijke makers, kunstenaars en designers fotografeer.” 

Wat heeft de Corona-tijd gebracht?
“Het was even wennen om te fotograferen in Corona-tijd. De maatregelen hebben me gedwongen nog creatiever om te gaan met de uitdagingen van fotograferen op afstand. Ik wissel nu bijvoorbeeld vaker van objectief waar ik er voorheen voor koos om dichter naar de geportretteerde toe te gaan. Of ik gebruik vaker een ladder om te variëren van standpunt. Naast deze andere manier van werken was het helaas ook rustiger met opdrachten en ook mijn eigen project heeft stil gelegen omdat het niet goed voelde om mensen op te zoeken terwijl het werd afgeraden.”

“Projecten die reeds afgesproken waren zijn wel doorgegaan, zoals de documentatie van project H.E.R.B.S. een samenwerking van ontwerper Nienke Hoogvliet, concept merk FANT en papier kunstenaar Loes Schepens. Ze onderzochten hoe het verfproces met kruiden volledig circulair gemaakt kon worden. Dit project heeft er toe geleid dat mijn beelden onderdeel zijn geworden van de expositie met de resultaten uit het onderzoek. Een leuke bijkomstigheid – die ik niet had voorzien – is dat ik zo geïnspireerd raakte door de kleuren en geuren en composities van de geverfde en te-drogen-hangende sjaals, dat hieruit mijn eigen serie art prints genaamd ‘Herbal Layers’ is ontstaan. De expo is nog tot 5 januari te zien bij Paper Art & Design in Den Haag.”

Beeld: Charlotte Visser, H.E.R.B.S. project 2020

 

” Naast hetgeen Corona bracht op werkgebied was de extra tijd die het me opleverde heel welkom bij het begeleiden van mijn kinderen met hun schoolwerk, omdat zij ook ineens thuis zaten. Bijzonder waardevol om echt te weten wat ze leren, hóe ze dat leren en waar ze moeite mee hebben.”

Hoe zie je de toekomst?
“De afgelopen jaren heb ik gewerkt aan mijn zichtbaarheid en positionering. Een nieuwe website en de bewuste keuze om me te richten op de creatieve en culturele sector. Ik hoop dat steeds meer makers en creatieve ondernemers hun weg naar mij weten te vinden en dat ik hen mag helpen bij het versterken van hun visuele boodschap door middel van fotografie en ontwerp.”

Heb je tips voor mede-Makers?
“Vanwege mijn interesse in kunst en design bezoek ik regelmatig beurzen. Het valt me op dat de maker vaak niet bij zijn/haar werk aanwezig is terwijl het echt zo’n enorme meerwaarde heeft wanneer je de maker bevlogen over het werk hoort vertellen en keuzes die er in het proces zijn gemaakt. Het maakt het werk zelf ook vaak interessanter omdat je niet altijd in een oogopslag kan zien waar het over gaat of wat de achterliggende gedachte is. Het kan zo zijn dat bezoekers puur op basis van hun persoonlijke smaak een ontwerp of product dan links laten liggen. Een gemiste kans denk ik.”

Ben je nog op zoek naar hulp van andere Makers en wat zoek je dan?
“Voor mijn eigen project ben ik op zoek naar talentvolle vrouwelijke makers, designers of kunstenaars om te fotograferen aan het werk in hun eigen habitat. Binnenkort fotografeer ik onder meer Fransje Gimbrère, Larissa Ambachtsheer en Anke van den Berg. Lijkt het je ook leuk of wil je er meer over weten, neem dan even contact met mij op!”

Over Charlotte
Charlotte houdt van mooie dingen; van mensen die dingen bedenken, ontwerpen en maken. Haar eigen creatieve achtergrond is breed en daardoor kan ze snel schakelen in projecten. Bij haar komen ontwerpen, beeldmaken, marketing en communicatie bij elkaar – en samen vormen ze de ingrediënten van wat zij visual storytelling noemt; het vertellen van een verhaal met beeld en vorm. Wil je meer weten over Charlotte? Bekijk haar website of Maker Profiel.

[ENG]
Makerting spoke with Charlotte Visser, visual artist and Maker at Makerting

What are you working on right now?
“I am currently working on various assignments in the field of design and photography. And I work on the card label Col-lec-tion together with Liza Snook of the Virtual Shoe Museum. Last year I also followed the Expert Program at De Fotoacademie in Amsterdam. To strengthen my own signature I started a project in which I photograph female makers, artists and designers.”

What has the corona time brought you?
“It took some time getting used to photographing in corona time The measures forced me to deal even more creatively with the challenges of remote photography. For example, I now switch lenses more often where I previously chose to get closer to the subject. Or I often use a ladder to vary my point of view. In addition to this other way of working, it was unfortunately also quieter with assignments and my own project has also come to a standstill because it did not feel good to visit people while it was not recommended.”

“Projects that had already been agreed have continued, such as the documentation of project H.E.R.B.S., a collaboration between designer Nienke Hoogvliet, concept brand FANT and paper artist Loes Schepens. They investigated how the dyeing process with herbs could be made fully circular. My images became part of the exhibition with the results of the research. A nice extra – which I had not foreseen – is that I was so inspired by the colors and scents and compositions of the dyed and drying-hanging scarves , that this resulted in my own series of art prints ‘Herbal Layers’. The exhibition can be seen until January 5 at Paper Art & Design in The Hague. “

“In addition to what Corona brought in the field of work, the extra time it gave me was very welcome in guiding my children with their school work, because they were suddenly at home, too. Very valuable to really know what they are learning, how they learn it and where they have difficulties. “

How do you see the future?
“The last few years I have been working on my visibility and positioning, a new website and the conscious choice to focus on the creative and cultural sector. I hope that more and more makers and creative entrepreneurs will find their way to me and that I will help them to enhance their visual message through photography and design.”

Do you have tips for co-Makers?
“Because of my interest in art and design I regularly visit fairs. It strikes me that the maker is often not present at his / her work, while it really has such enormous added value when you hear the maker talk enthusiastically about the work and make choices that have been created in the process. It often makes the work itself more interesting because you cannot always see at a glance what it is about or what the underlying idea is. Then they might ignore the design or product. Which I think is a missed opportunity. “

Are you still looking for help from other Makers and what are you looking for?
“For my own project I am looking for talented female makers, designers or artists to photograph at work in their own habitat. Soon I will be photographing Fransje Gimbrère, Larissa Ambachtsheer and Anke van den Berg, among others. Are you interested? Please feel free to contact me! “

About Charlotte
Charlotte likes beautiful things; of people who invent, design or make things. Her own creative background is broad and therefore she can switch quickly in projects. Her design, image making, marketing and communication skills come together in – and they form the ingredients of – visual storytelling: telling a story with image and form. Do you want to know more about Charlotte? Check out her website or Maker Profile.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *