fbpx

UITGELICHT: Maker Erik van Schaften

Wat betekent de coronacrisis voor Erik?

Hij zou deelnemen aan het evenement ‘MaterialDistrict’ in Rotterdam, dat door de huidige corona maatregelen verplaatst werd. Makerting sprak Erik hierover.

Waar staat Erik nu? En hoe gaat hij om met alle veranderingen in deze tijd?
‘Ik baal natuurlijk heel erg dat MaterialDistrict niet doorging. Ik ben net afgestudeerd en was erg enthousiast dat ik mijn bevindingen kon laten zien. In principe was ik al helemaal klaar om te presenteren, dus als het verplaatst wordt dan ben ik nog steeds voorbereid. Helaas weten we niet hoe lang alle maatregelen nog doorgaan, dus in de tussentijd ben ik bezig met andere dingen.’

Naast MaterialDistrict zijn bijvoorbeeld ook de Milaan Design Week en de Dutch Design Awards verplaatst. ‘Mijn project staat echt on hold, ook de verkoop van mijn producten gaat niet door. Daarentegen vind ik het wel fijn dat ik nog wat extra tijd heb voor mijn inzending van de Dutch Design Awards.’

Erik kan zelf gelukkig nog wel doorwerken in zijn werkruimte, maar merkt ook dat veel dingen digitaler worden. ‘Zo ben ik onder andere bezig met de nieuwe huisstijl van mijn website en subisidie proposals, dat zijn dingen die ik nu nog wel kan doen.’ Voor de toekomst ziet Erik niet veel problemen. ‘Als de nieuwe data doorgaan ben ik voorbereid en pak ik mijn werk gewoon op waar ik gebleven was.’

Erik zou mede-Makers nog wel wat willen meegeven:
‘Doe iets met de huidige veranderingen in de maatschappij, haal je inspiratie ervandaan en verwerk dat in je werk.’

Over Erik 
Erik van Schaften is een ontwerper gefascineerd door verschillende materialen en het verhaal achter elk materiaal. Erik ontwerpt onder de naam ‘Atelier Schaft’. Het is de missie van Atelier Schaft om materiële verhalen te ontleden. Gecontextualiseerd materiaalonderzoek vormt de kern van mijn praktijk. ‘Mijn werkwijze is analytisch, experimenteel en onderzoeksgericht. Met een bijna obsessieve drang om in de kern van materialen te duiken.’ Een van de projecten van Atelier Schaft gaat over de reuzenberenklauw. Deze giftige plant heeft een aantal interessante eigenschappen waardoor er zowel papier, isolerend schuim als vinair van kan worden gemaakt. Lees meer over dit project en over Erik van Schaften op zijn Maker profiel.

Interview door: Luna Rikken, Stagiaire bij Makerting

Deel je ervaringen
Heb jij ook een evenement dat niet doorgaat? En wil je je ervaringen delen?
Stuur dan een mail naar mail@makerting.nl

[ENG]
He would participate in the “MaterialDistrict” event in Rotterdam, which was moved by the current corona measures. Erik spoke to Makerting about this.

Where is Erik now? And how does he deal with all the changes in this time?
“Of course I am very disappointed that MaterialDistrict was canceled. I just graduated and I was very excited to show my findings. In principle I was completely ready to present, so if it is moved then I am still prepared. Unfortunately, we don’t know how long all the measures will continue, so in the meantime I am busy with other things. “

In addition to MaterialDistrict, the Milan Design Week and the Dutch Design Awards have also been moved. “My project is really on hold, the sale of my products is also canceled. On the other hand, I like that I have some extra time for my submission of the Dutch Design Awards. “

Fortunately, Erik himself can continue working in his workspace, but he also notices that many things are becoming more digital. “For example, I am working on the new style of my website and subsidy proposals, which are things that I can still do now.” Erik does not see many problems for the future. “If the new data are planned I will be prepared and just pick up where I left off.”

Erik would like to share this with fellow Makers:
“Do something with the current changes in society, get your inspiration from it and incorporate it into your work.”

About Erik
Erik van Schaften is a designer fascinated by different materials and the story behind each material. Erik designs under the name “Atelier Schaft”. Atelier Schaft’s mission is to analyze material stories. Contextualized material research is at the core of my practice. “My method is analytical, experimental and research-oriented. With an almost obsessive urge to dive into the core of materials. “One of Atelier Schaft’s projects is about the giant hogweed. This poisonous plant has a number of interesting properties, which can be used to make paper, insulating foam or vinaire. Read more about this project and Erik van Schaften on his Maker profile.

Interview by: Luna Rikken, Intern at Makerting

Share your experiences
Do you also have an event that is canceled? And do you want to share your experiences?
Send an email to mail@makerting.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *